Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 06-06-2014

Mægleren havde oplyst boligarealet
ifølge BBR-ejermeddelelsen, som mægleren havde pligt til. Nævnet fandt ikke
grundlag for at fastslå, at mægleren ved besigtigelse af ejendommen burde have
indset, at boligarealet var mindre end oplyst i ejendommens papirer. Nævnet
kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (J. nr. 2013-0201)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælger havde opsagt formidlingsaftalen. Nævnet
fandt, at sælger havde solgt fritidshuset i formidlingsaftaleperioden, og at
mægleren derfor havde krav på vederlag med mere. (Dissens) (j.nr. 2014-0004)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælgers opsigelse af
formidlingsaftalen kunne lægges mægleren til last. Henset til det af mægleren
udførte arbejde, blev mæglerens vederlag fastsat til ¼ af vederlaget svarende
til det beløb, som mægleren havde krævet. ( J. nr. 2014-0005)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2014

Mægleren havde i salgsopstillingen
angivet vandudgiften til 0 kr. og ikke oplyst om varmeudgiften. Det var
kritisabelt, at mægleren ikke havde opfyldt sin forpligtelse ifølge
lovgivningen til i salgsopstillingen at oplyse om den årlige varme- og vandudgift.
Nævnet kunne ikke afgøre, om køber havde betalt for meget for ejendommen henset
til de manglende oplysninger om varme- og vandudgiften, hvorfor nævnet ikke
kunne tage stilling til, om køber havde krav på erstatning. (j.nr. 2013-0213)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2014

Nævnet fandt, at der var en gyldig
formidlingsaftale mellem parterne på handelstidspunktet. Det var alvorligt
kritisabelt, at mægleren ikke havde undersøgt og i salgsprovenuberegningen
medregnet omkostninger til indfrielse af et realkreditlån. Nævnet fandt imidlertid
ikke, at sælger var i god tro og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale
godtgørelse. Mægleren blev pålagt en salærreduktion som følge af det kritisable
arbejde. Nævnet kunne ikke godkende mæglerens krav på betaling for annoncer, da
det aftalte beløb ikke var tilstrækkeligt specificeret. Nævnet kunne videre
ikke godkende mæglerens krav på betaling af udlæg til tredjemand og
dokumentationsomkostninger, da mægleren ikke havde dokumenteret at have afholdt
udgifter hertil. (J. nr. 2013-0158)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2014

Det var alvorligt kritisabelt, at
mægleren havde udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning til sælger.
Parterne havde givet modstridende forklaringer om, hvorvidt sælger samtidig med
den fejlagtige salgsprovenuberegning havde modtaget et salgsbudget beregnet ud
fra en højere salgspris, men med angivelse af det samme provenu som i
salgsprovenuberegningen. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til, om sælger
var i god tro om den fejlagtige salgsprovenuberegning, og dermed afvise at tage
stilling til, om sælger havde krav på betaling af godtgørelse som følge af
fejlen. Mægleren blev dog pålagt at tåle en salærreduktion på grund af det
dårlige mæglerarbejde. (J. nr. 2013-0175)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren
ikke på tidspunktet for købers afgivelse af købstilbud oplyste sælger om, at
det var en bekendt af mæglerens medarbejder, som afgav købstilbuddet. Køber
afgav senere et nyt tilbud på ejendommen, som sælger accepterede. På
handelstidspunktet var sælger klar over, at køber var en bekendt af mæglerens
medarbejder, og nævnet fandt derfor, at sælger ved at acceptere tilbuddet med
denne viden ikke senere kunne gøre indsigelse mod den opnåede pris. Nævnet
fandt herefter ikke at kunne pålægge mægleren at betale erstatning til sælger.
(j.nr. 2013-0127)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Nævnet fandt ikke, at sælger kunne have en berettiget forventning om, at sælgers udgift
til berigtigelse var indeholdt i mæglerens salær. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at
betale sælgers advokatudgift til berigtigelse af handlen. Nævnet fandt ikke
grundlag for at kritisere, at mægleren havde medtaget et beløb svarende til det
tinglyste beløb på et pantebrev i salgsprovenuberegningen. (J. nr. 2013-0169)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Køber af en andelslejlighed havde i
salgsopstillingen fået oplyst, at der ville blive etableret fransk altan i
lejligheden. Det fremgik imidlertid af tegninger og andre bilag til
købsaftalen, at der alene ville blive etableret en kvistaltan. Nævnet fandt det
alvorligt kritisabelt og ansvarspådragende, at mægleren ikke opdagede dette og
ikke orienterede køber om ændringer. Nævnet kunne imidlertid ikke tage stilling
til, om mægleren havde vurderet salgsprisen på ejerlejligheden korrekt, og
dermed ikke afgøre, om mægleren var erstatningsansvarlig over for køber som
følge af den ændrede altan. (J. nr. 2013-0142)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Mægleren havde i brev til køber oplyst, at en opdeling af ejendommen i ideelle anparter
ikke ville "give en lovlig beboelse" i den ene anpart, samt i andet brev
oplyst, at ejendommen havde "1 families status – ikke opdelt på hus 1 og 2".
Indklagede havde i købsaftalen oplyst, at ejendommen ikke kunne opnå 2 families
status. Nævnet fandt ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at køber på trods
af disse oplysninger afholdt udgifter til advokat med henblik på at købe
ejendommen til opdeling i ideelle anparter. Nævnet kunne derfor ikke pålægge
mægleren at erstatte købers udgifter til advokat. (j.nr. 2013-0173)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Der var i sagen modstridende forklaringer om, hvorvidt sælger af et fritidshus i forbindelse med
underskrivelse af købsaftalen accepterede, at køber kunne overtage indbo, hvorfor
nævnet måtte afvise at tage stilling til dette spørgsmål, herunder om mægleren eventuelt
kunne pålægges at betale erstatning til sælger. (j.nr. 2013-0144)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Det var kritisabelt, at det indklagede firma beregnede
tinglysningsafgiften forkert samt ikke overholdt fristerne for signering og
tinglysning af skøde. Nævnet fandt dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at
pålægge det indklagede firma en salærreduktion. (j.nr. 2013-0151)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Nævnet fandt, at mægleren ikke havde
handlet i strid med sin forpligtelse til at varetage sin opdragsgivers
interesser ved at anvende et ejerskifteforsikringstilbud med en dyrere præmie
end angivet i det oprindelige salgsbudget, idet mægleren havde forsøgt at
indhente et billigere tilbud. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at
betale erstatning til sælger. (j.nr. 2013-0196)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Nævnet kunne ikke afgøre, hvorvidt
der mellem sælger og en køber var indgået bindende aftale om salg af sælgers
ejendom, inden der fremkom et højere købstilbud. Nævnet måtte herefter afvise
at tage stilling til, om mægleren, i forbindelse med at der var flere
interesserede købere til sælgernes ejendom, havde varetaget sælgers interesser
i tilstrækkelig grad.(J. nr. 2013-0159)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Sælger og mægleren havde underskrevet en formidlingsaftale om betaling til indklagede
efter princippet "betaling efter regning". Nævnet fandt det ikke godtgjort, at der var blevet
indgået en mundtlig aftale om en anden betaling, end den der fremgik af den
indgåede formidlingsaftale. Nævnet fandt, at mægleren i forbindelse med
formidlingsaftalens udløb havde krav på betaling for udførte ydelser aftalt
under punktet "øvrige salgsfremmende foranstaltninger" i formidlingsaftalen,
samt krav på aftalte og afholdte dokumentationsomkostninger. (j.nr. 2013-0216)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Ejerne af en ejendom ønskede en vurdering til brug for en bodeling. Nævnet lagde til
grund, at der var indgået aftale om betaling af vurderingshonorar efter medgået tid.
Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren skulle have oplyst til ejerne, at vurderingen
ville koste ca. 12.500 kr. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at nedsætte
mæglerens honorar. (J. nr. 2013-0160)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Mægleren havde ikke i salgsopstillingen
medregnet udgiften til lovpligtigt årligt eftersyn af jordvarmeanlæg i ejerudgiften.
Nævnet fandt, at mægleren havde pligt hertil, idet der var tale om en aktuel
udgift, som køber var forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Som
følge af den fejlagtige salgsopstilling pålagde nævnet mægleren at betale
godtgørelse til køber (J. nr. 2013-0168)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-01-2014

Det var kritisabelt, at mægleren ikke før handlens indgåelse havde oplyst køber om,
at ejendommen, selvom denne var udbudt og fremstod som en 1-families ejendom,
havde status som 2-families ejendom. Det var videre kritisabelt, at mægleren
ikke gjorde køber særskilt opmærksom på, at en ændring af ejendommens status
ville have indflydelse på ejendomsværdiskattens størrelse. Mægleren blev som
følge af de mangelfulde oplysninger pålagt at betale godtgørelse til køber, der
fandtes at være i god tro om, at oplysningen i salgsopstillingen om
ejendomsværdiskatten, var korrekt. (Flertalsafgørelse) (j.nr. 2013-0068)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-01-2014

Sælger og mægler havde underskrevet
en formidlingsaftale om salg af sælgers ejendom. Sælger ville imidlertid ikke
lade ejendommen fotografere og tilkendegav at ville frigøres fra aftalen. Nævnet
fandt, at mægleren med rette kunne betragte aftalen som opsagt af sælger.
Nævnet fandt, at mægleren var berettiget til at opkræve betaling for de ydelser,
mægleren havde udført i formidlingsaftaleperioden. (J.nr. 2013-0131)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2014

Køber havde ifølge købsaftalens bestemmelser krav på at få disposition over
ejendommen, så snart betingelserne herfor var opfyldt. Det var derfor ikke
kritisabelt, at mægleren udleverede nøglen til køber, så snart betingelserne
var opfyldt, selvom sælger ønskede, at dette først skulle ske 3-4 dage senere.
Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren havde vurderet
salgsprisen på ejendommen for lavt, og om ejendommen dermed var solgt for
billigt til køber. (j.nr. 2013-0134)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået