Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 18-09-2014

Det var alvorligt kritisabelt og i strid med god ejendomsmæglerskik, at mægleren
beholdt det hos mægleren deponerede beløb efter handlens gennemførelse i stedet
for at afregne dette over for sælger, som mægleren havde pligt til. Mægleren
blev pålagt straks at afregne beløbet og pålagt at forrente beløbet med
morarentesatsen over for sælger. (j.nr. 2014-0029)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Mægleren havde i købsaftalen taget
forbehold for salgsopstillingens beløb vedrørende boligafgift og aconto
varmebetaling, fordi administratoroplysninger ikke forelå endnu. Handlen var
betinget af købers advokats godkendelse af handlen i sin helhed, og advokaten
havde taget forbehold for korrekte oplysninger, hvilke fremkom, inden advokaten
godkendte handlen endeligt. Da køber således kunne være trådt tilbage fra
handlen, kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber.
(j.nr. 2014-0031)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Mægleren kunne ikke dokumentere, at mægleren havde annonceret som aftalt i aftaleperioden. Da det var bestridt, måtte nævnet lægge til grund, at der ikke var annonceret som aftalt. Nævnet udtalte kritik af mægleren i den forbindelse, samt kritik af, at mægleren ikke efter formidlingsaftalens indgåelse udarbejdede et salgsbudget med korrekt indfrielse af sælgers lån. (j.nr. 2013-0200)

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Nævnet fandt, at mægleren havde givet vildledende oplysninger om brugsret til et kælderrum.
Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren af denne grund havde vurderet salgsprisen
på ejerlejligheden forkert, og dermed ikke tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning
til køberne. (j.nr. 2014-0026)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

En af mæglerens medarbejdere havde via mæglerens forretning solgt en ejerlejlighed, som han
selv var ejer af. Køber var gjort bekendt med, at medarbejderen var sælger.
Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren burde vide, at udskiftning af ejendommens faldstammer
ville påføre køber ekstra udgifter til reetablering af badeværelse, og nævnet
fandt derfor ikke, at mægleren skulle betale erstatning til køber. Nævnet kunne
ikke tage stilling til, om der i øvrigt var mangler ved ejerlejligheden, og
nævnet afviste derfor at tage stilling til, om mægleren skulle betale
erstatning til køber i den forbindelse. (j.nr. 2014-0027)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Der var mellem sælger og mægler indgået en resultatafhængig formidlingsaftale.
Alligevel var det aftalt andetsteds i aftalen, at mægleren havde krav på delvis betaling
af salær ved ophør af formidlingsaftale. Aftalen udløb uden salg, og nævnet fandt, at mægleren,
sådan som aftalen var udformet, ikke havde krav på betaling af vederlag.  (J.nr. 2014-0043)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Køber havde et vandforbrug, der var over 3 gange højere end oplyst i
salgsopstillingen. Køber indgav imidlertid først klage til nævnet mere end 3 år
efter, at køber blev bekendt med, at salgsopstillingen muligvis indeholdt
forkerte oplysninger om vandforbruget. Nævnet fandt, at købers erstatningskrav
dermed var forældet, og allerede af denne grund kunne nævnet ikke pålægge
mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0001)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Det var alvorligt kritisabelt, at mægleren ikke havde undersøgt det korrekte beløb
til indfrielse af et realkreditlån. Nævnet fandt, at sælgerne var i god tro og pålagde derfor
mægleren at betale godtgørelse til sælgerne. Nævnet kunne ikke godkende
mæglerens krav på betaling for annoncepakke og internetannoncering, da de
aftalte beløb ikke var tilstrækkeligt specificerede. (J. nr. 2013-0161)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at det kunne
bebrejdes mægleren, at den ene part i et mageskifte valgte at bruge
advokatforbeholdet i købsaftalen og dermed ikke gennemføre mageskiftet. Nævnet
kunne derfor ikke pålægge mægleren at erstatte den anden parts udgifter til
advokat, tilstandsrapport og energimærke. (J.nr. 2013-0220)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde været forpligtet til at anføre i købsaftalen, at
den tidligere lejer af ejerlejligheden mente, at der var fejl og mangler ved
ejerlejlighedens badeværelse. Køber krævede, at de af lejer nævnte fejl og
mangler blev udbedret inden købers overtagelse af ejerlejligheden, hvilket blev
afvist af sælger under henvisning til, at eventuelle fejl og mangler ville
blive udbedret i forbindelse med en kommende AB 92 5-års gennemgang af
ejendommen, og at der var stillet en garanti på 1,2 mio. kr. som sikkerhed for
eventuelle fejl og mangler. Nævnet kunne på det foreliggende grundlag ikke
afgøre, om mægleren vidste eller burde vide, at der alene var et
restgarantibeløb på 165.000 kr., og dermed ikke afgøre, om mægleren havde
handlet ansvarspådragende over for køber ved ikke at give denne oplysning til
køber i forbindelse med handlen.(j.nr. 2013-0189)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke sørgede for, at sælgers ejendom blev fjernet fra
Boliga.dk og Boligsiden.dk efter formidlingsaftalens udløb. Nævnet fandt det
videre kritisabelt, at mægleren uden forudgående aftale med sælger sendte nøgle
til ejendommen med posten til den pågældende adresse og efter at have fået
brevet retur, lagde nøglen i ejerlejlighedens postkasse. (2013-0221)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Det var kritisabelt, at mægleren ikke i købsaftalen mellem køber og sælger havde
taget højde for, hvordan der skulle forholdes, såfremt en lejer valgte at udnytte sin forkøbsret
til en del af ejendommen. Nævnet fandt, at køber i forbindelse med en senere budrunde om
ejendommen, havde fraskrevet sig at gøre krav gældende i forbindelse med den
første købsaftale og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning
til køber som følge af det kritisable arbejde. (J. nr. 2013-0210)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Nævnet kunne på det foreliggende grundlag ikke tage stilling til, om mægleren
havde udført et dårligt mæglerarbejde, og dermed ikke tage stilling til om
mægleren skulle betale erstatning til køber.  (j.nr. 2014-0015)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Nævnet fandt, at det ikke henhører til en købermæglers forpligtelser at undersøge og
oplyse køber om, hvad det vil koste at udbedre de fejl og mangler, der er nævnt
i elinstallationsrapporten. Nævnet fandt heller ikke, at køber var berettiget
til at forvente dette på baggrund af mæglerens reklamer
for køberrådgivning. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale
erstatning til køber. (j.nr. 2014-0023)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2014

Mægleren havde medregnet restgælden på et ejerpantebrev i salgsprovenuberegningen men med et forkert beløb, hvilket var kritisabelt. Nævnet fandt, at sælger ikke var i god tro om, at restgælden
var korrekt, og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse. Det var tillige kritisabelt, at mægleren ikke, før køber overtog ejendommen, havde kontrolleret, om køber havde stillet bankgaranti og underskrevet en gældsovertagelseserklæring. Nævnet fandt, at mægleren som følge af det kritisable mæglerarbejde skulle tåle en salærreduktion. (Dissens) (j.nr. 2013-0137)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælgers opsigelse af
formidlingsaftalen kunne lægges mægleren til last. Henset til det af mægleren
udførte arbejde, blev mæglerens vederlag fastsat til ¼ af vederlaget svarende
til det beløb, som mægleren havde krævet. ( J. nr. 2014-0005)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt, at det ikke kunne
bebrejdes mægleren, at den byggesagkyndige, der havde udarbejdet energimærket,
eventuelt havde beskrevet gasfyret forkert. Nævnet fandt herefter ikke, at
mægleren skulle betale erstatning til køber som følge af, at gasfyret viste sig
at være gammelt og i dårlig stand. (j.nr. 2014-0025)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt ikke anledning til
kritik af, at mægleren havde vurderet en ejendom beliggende i et
sommerhusområde som helårsbeboelse, idet ejendommen i BBR-ejermeddelelsen var
anført som helårsbeboelse. Nævnet kunne ud fra oplysningerne i sagen ikke
afgøre, om mægleren havde hindret en køber i at afgive købstilbud på sælgers
ejendom. Denne del af sagen blev derfor afvist fra nævnsbehandling som følge af
de modstridende forklaringer fra sagens parter. (j.nr. 2013-0203)

 

Læs hele kendelsen

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt ikke anledning til at
pålægge mægleren at betale erstatning til sælgerne for renteudgifter og
advokatudgift. Nævnet fandt heller ikke grundlag for at pålægge mægleren en
salærreduktion. (J. nr. 2013-0139)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Det kunne ikke bebrejdes mægleren, at sælgers bank gav forkerte oplysninger om et
låns indfrielse. Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde udarbejdet
retvisende salgsbudget til sælger på et langt tidligere tidspunkt end sket. Da
mægleren i den endelige salgsprovenuberegning havde beregnet indfrielsen
korrekt, og da sælger havde fået udleveret denne provenuberegning inden
underskrivelsen af købsaftalen, kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale
godtgørelse til sælger. Mægleren havde på grund af manglende specifikation af
et vederlagsbeløb ikke krav på betaling heraf. Mægleren havde alene krav på
betaling af dokumentationsomkostninger, som kunne dokumenteres afholdt til
tredjemand. (j.nr. 2013-0206) (Mægleren har foranlediget sagen prøvet ved domstolene.
Mægleren har efterfølgende til nævnet oplyst, at nævnets kendelse blev stadfæstet.)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået