Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 06-11-2014

Sælger solgte en ejendom med et badeværelse, der ikke var færdiggjort. Efter købernes
overtagelse af ejendommen færdiggjorde køberne badeværelset, men det viste sig,
at det afløb, som sælger havde udført, ikke var godkendt/lovligt. Nævnet fandt
det ikke godtgjort, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælger ikke havde
sørget for godkendelse/lovliggørelse inden salget, eller godtgjort at sælger
havde anmodet mægleren om at indføje en ansvarsfraskrivelsesklausul i
købsaftalen. Nævnet fandt dermed ikke grundlag for at fastslå, at mægleren
havde udført et mangelfuldt arbejde, og kunne derfor ikke pålægge mægleren en
salærreduktion. (2014-0094)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Det var kritisabelt, at mægleren havde udarbejdet en salgsopstilling med anslået udgift til ejerforening uden at angive, at der var tale om skønnede udgifter. Da køber imidlertid inden handlen
havde fået salgsopstilling med de rigtige oplysninger, kunne nævnet ikke
pålægge mægleren et erstatningsansvar. (J. nr. 2014-0097)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Mægleren havde i salgsopstillingen
angivet et forkert beløb til boligafgift, fordi andelsboligforeningens
administrator havde givet forkert oplysning herom. Fejlen blev imidlertid
opdaget, da mægleren modtog selve oplysningsskemaet fra administrator, og køber
blev orienteret om den korrekte boligafgift. Køber fik således oplysningen om den korrekte
boligafgift, inden handlen var endelig, og køber havde derfor mulighed for at
træde tilbage fra handlen. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mægleren
og kunne følgelig ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber. (J.nr. 2013-0190)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet måtte afvise at tage stilling
til, om mægleren havde undladt at orientere sælgerne om, at tilstandsrapporten
kunne fornyes/forlænges. Nævnet udtalte kritik af, at mægleren havde udleveret
den tilstandsrapport for ejendommen, som sælger havde bestilt og betalt for,
til en anden ejendomsmægler, som skulle
sælge en anden lejlighed i ejendommen. (J. nr. 2014-0010)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet fandt, at mægleren med rette
kunne anse formidlingsaftalen for opsagt af sælger. Nævnet godkendte herefter
mæglerens krav på betaling af vederlag ved opsigelsen. (J. nr. 2014-0070)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet udtalte alvorlig kritik af, at mægleren gav en interesseret køber indtryk af,
at der var indgået aftale om køb af en andelsbolig, selvom der ikke var indgået en skriftlig købsaftale, der
endeligt fastlagde handlens vilkår. Andelsboligen blev efterfølgende solgt til
en anden køber. (J. nr. 2014-0079)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde begået fejl ved ikke i købsaftalen
at anføre, at sælger gav afslag i købesummen, idet de indklagede havde
forklaret, at sælger ikke længere ønskede at give køber et afslag. Køber havde
accepteret købsaftalen, hvori der ikke var anført noget om afslag i købesummen,
og nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren skulle have presset køber til
at underskrive denne købsaftale. På den baggrund kunne nævnet ikke pålægge
mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0080)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Mægleren anførte i salgsopstillingen,
at køkkenet i ejendommen var fra 2007. Nævnet fandt, at mægleren ikke kunne
eller burde vide, at denne oplysning, der stammede fra sælger, ikke var
korrekt. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren et erstatningsansvar. (j.nr. 2014-0085)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-10-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde lovet
at annullere formidlingsaftalen og ikke sende nogen faktura i den situation,
hvor sælger satte ejendommen til salg hos en anden ejendomsmægler. Nævnet fandt
videre ikke, at sælgers opsigelse af formidlingsaftalen kunne lægges mægleren
til last. Nævnet kunne herefter godkende mæglerens krav på arbejdsvederlag.
(J. nr. 2014-0037)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-09-2014

Køber fik i forbindelse med fremvisning af ejendommen udleveret en salgsopstilling, hvoraf fremgik, at
ejendommens vandforsyningskvalitet var inden for normalværdierne. Nævnet fandt,
at mægleren i købsaftale og den tilhørende salgsopstilling særskilt havde
oplyst køber om, at ejendommens vandforsyningskvalitet alligevel ikke var inden
for normalværdierne, og anført, at køber accepterede dette ved sin underskrift
på købsaftalen, og nævnet fandt derfor ikke, at mægleren skulle betale
erstatning til køber. (j.nr. 2014-0046)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Det var ikke kritisabelt, at mægleren
havde annonceret med det areal, som fremgik af BBR-ejermeddelelsen, idet det
var tvivlsomt, hvad det korrekte areal var. Mægleren havde senere tilrettet
annonceringen med det korrekte areal, da BBR-ejermeddelelse var blevet ændret.
Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mægleren i den forbindelse, og nævnet
fandt, at mægleren havde dokumenteret, at han havde annonceret som aftalt i
aftaleperioden. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde ændret i
formidlingsaftalen efter sælgers underskrift. (j.nr. 2014-0064)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Mægleren burde hverken ved besigtigelse af ejendommen eller ved
gennemgangen af ejendommens dokumenter have
bemærket en arealmangel på 12 m2 ud af 201 m2. Nævnet
kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0084)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Sælger havde i et mageskifte formidlet af mægleren erhvervet en andelslejlighed, som
sælger ikke agtede at flytte ind i, men ønskede at sælge igen så hurtigt som
muligt. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde vurderet
salgsprisen på andelslejligheden korrekt, ligesom der var modstridende
forklaringer om, hvad der var aftalt mellem sælger og mægler om nedsættelse af
pris og kontakt til andelsboligforeningen, der pressede på for et salg, idet
andelslejligheden ikke måtte henstå ubeboet. Nævnet måtte derfor afvise at tage
stilling til, om mægleren havde handlet ansvarspådragende og dermed afvise at
tage stilling til, om mægleren var erstatningsansvarlig over for sælger. (j.nr. 2013-0211)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mæglerens arbejde i forbindelse med, at der var
flere interesserede købere til et fritidshus, som mægleren havde til salg. Nævnet fandt ikke, at
det kunne bebrejdes mægleren, at køberne valgte at give et højere bud på
ejendommen end deres oprindelige købstilbud. (j.nr. 2014-0002)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Det var alvorligt kritisabelt og i strid med god ejendomsmæglerskik, at mægleren
beholdt det hos mægleren deponerede beløb efter handlens gennemførelse i stedet
for at afregne dette over for sælger, som mægleren havde pligt til. Mægleren
blev pålagt straks at afregne beløbet og pålagt at forrente beløbet med
morarentesatsen over for sælger. (j.nr. 2014-0029)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Mægleren havde i købsaftalen taget
forbehold for salgsopstillingens beløb vedrørende boligafgift og aconto
varmebetaling, fordi administratoroplysninger ikke forelå endnu. Handlen var
betinget af købers advokats godkendelse af handlen i sin helhed, og advokaten
havde taget forbehold for korrekte oplysninger, hvilke fremkom, inden advokaten
godkendte handlen endeligt. Da køber således kunne være trådt tilbage fra
handlen, kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber.
(j.nr. 2014-0031)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Der var indgået formidlingsaftale med
aftale om betaling "efter regning" Nævnet fandt, at mægleren skulle
tilbagebetale flere ydelser til sælger i forbindelse med, at sælgers ejendom
var blevet solgt hurtigt. Nævnet fandt videre, at mægleren ikke havde
specificeret størstedelen af sit vederlag, hvorfor nævnet fandt, at mægleren
ikke havde krav på betaling heraf. (j.nr. 2014-0035)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Allerede fordi kommunen før købers overtagelse af ejendommen i ny kommuneplan besluttede
ikke at gennemføre et vejprojekt, fandt nævnet ikke, at mægleren kunne pålægges
erstatningsansvar for manglende oplysning om kommunens planer om etablering af
vej tæt på den ejendom, køber erhvervede. (j.nr. 2014-0044)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Nævnet fandt ikke anledning til
kritik af mæglerens arbejde i forbindelse med, at en interesseret køber afgav
købstilbud på en andelsbolig, der i forvejen var solgt betinget, og fandt ikke,
at det kunne bebrejdes mægleren, at den interesserede køber ikke erhvervede
ejendommen. (j.nr. 2014-0048)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Mægleren kunne ikke dokumentere, at mægleren havde annonceret som aftalt i aftaleperioden. Da det var bestridt, måtte nævnet lægge til grund, at der ikke var annonceret som aftalt. Nævnet udtalte kritik af mægleren i den forbindelse, samt kritik af, at mægleren ikke efter formidlingsaftalens indgåelse udarbejdede et salgsbudget med korrekt indfrielse af sælgers lån. (j.nr. 2013-0200)

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået