Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 03-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde fået dokumentation for sælgers seneste årlige varmeudgift, men blot videregivet mundtlig oplysning fra sælger om en årlig varmeudgift på ca. 20.000 kr. Da det lå uden for rammerne af en nævnsbehandling at afgøre, om den forkerte varmeudgift havde haft indvirkning på ejendommens pris, måtte et flertal i nævnet afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber. Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde overholdt lovgivningen vedrørende energimærke og sørget for, at der blev udarbejdet og udleveret energimærke til køber før handlens indgåelse. Mægleren blev pålagt at betale for eller levere et energimærke. Endelig var det kritisabelt, at mægleren ikke i salgsopstillingen havde oplyst, at en del af ejendommens areal ikke var registreret som boligareal, men som erhvervsareal. (j.nr. 2012-0056) (flertalsafgørelse)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Det var alvorligt kritisabelt og i strid med god ejendomsmæglerskik, at mægleren ikke sørgede for, at der var sikkerhed for købesummen og var signeret skøde, inden køber fik disposition over ejerlejligheden. Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge mægleren at erstatte sælgers renteudgift. Da mægleren og sælger ikke havde indgået en skriftlig formidlingsaftale, kunne nævnet ikke godkende mæglerens krav på vederlag. (J. nr. 2012-0019)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Da mægleren efter klagens indgivelse frafaldt sit krav på betaling af sin faktura,
fandt nævnet ikke anledning til at tage stilling til klagen over fakturaen.
Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt og i strid med god ejendomsmæglerskik,
at mægleren truede sælger med erstatningssag og politianmeldelse, såfremt sælger
ikke frafaldt sin klage, og at mægleren i den forbindelse beskyldte sælger for
chikane, svindel, trusler og bedrageri. Virksomhed som ejendomsformidler må kun
drives af ejendomsmæglere, der er registrerede, midlertidige tjenesteydere, der
er registrerede, og advokater med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter
retsplejeloven. Et forretningssted skal være ledet af en ejendomsmægler eller
advokat. Mægleren opfyldte ikke disse betingelser, og nævnet udtalte alvorlig
kritik af mæglerens ulovlige mæglervirksomhed. (Mægleren har efter nævnets
afsigelse af kendelse anlagt sag mod nævnet med påstand om, at nævnet skal
anerkende, at nævnets kendelse er ugyldig.) (j.nr. 2012-0141)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ved salg af en andelsbolig ikke havde taget højde for udgifter i henhold til en udarbejdet synsrapport, idet disse udgifter ifølge andelsboligforeningens vedtægter skulle betales af køber.
Nævnet fandt imidlertid, at køber i en efterfølgende købsaftale havde accepteret et vilkår om at skulle betale udgiften mod et nedslag i købesummen. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale noget beløb til klager. (J. nr. 2012-0123)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren, som skulle forestå eftersagsbehandling, ikke havde kontrolleret, om køber af ejendommen havde deponeret 1. del af købesummen samt stillet bankgaranti for restkøbesummen. Mægleren advarede således ikke sælger om, at dette ikke var sket, og sælger udleverede herefter nøgle til køber på overtagelsesdagen. Nævnet fandt, at mægleren som følge af det dårlige mæglerarbejde skulle tåle en salærreduktion. Mægleren havde ikke specificeret annoncering korrekt, hvorfor mægleren blev pålagt at tilbagebetale udgift hertil til sælger. (Flertalsafgørelse) (J.nr. 2011-0217)

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ikke straks efter sælgers opsigelse af formidlingsaftalen fjernede sælgers ejendom fra diverse hjemmesider. Sælger havde underskrevet formidlingsaftale om betaling efter regning, og nævnet fandt det ikke godtgjort, at der i modstrid hermed mundtligt var indgået aftale om ”solgt eller gratis”, eller at mægleren havde rettet i formidlingsaftalen efter sælgers underskrivelse. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren ikke havde udført sædvanligt salgsarbejde. Efter sælgers opsigelse af formidlingsaftalen havde mægleren herefter krav på betaling for det udførte arbejde, dog kunne nævnet ikke godkende vederlag for udarbejdelse af købsaftale og alene godkende et reduceret beløb for foto. (j.nr. 2012-0121)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Mægleren havde solgt sælgers ejendom kort tid efter formidlingsaftalens indgåelse. Da der var aftalt resultatafhængigt vederlag, havde mægleren krav på betaling af hele det aftalte vederlag, også selvom mægleren ikke havde udført alle ydelserne aftalt under vederlaget. Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i sin faktura havde angivet en ukorrekt oplysning om vederlagets sammensætning. Mægleren havde ikke krav på dokumentationsomkostninger, idet mægleren ikke havde dokumenteret afholdelse heraf. (j.nr. 2012-0107

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren hos andelsboligforeningen nærmere burde have undersøgt, hvad sælgers ydelse på lån i andelsboligforeningen angik. Hvis mægleren havde gjort dette, havde mægleren før handlen været bekendt med, at der var gæld til foreningen, og at køber skulle overtage gælden. Nævnet fandt mæglerens mangelfulde arbejde kritisabelt, idet dette bl.a. havde bevirket forkert angivelse af købesum både i købsaftale og salgsprovenuberegning. Mægleren blev pålagt en salærreduktion som følge af det kritisable arbejde. (j.nr. 2012-0011)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Mægleren havde ikke begået fejl i forbindelse med, at køber fejlagtigt troede, at der var fradrag for de byggemodningsomkostninger, som køber skulle afholde på den købte byggegrund. Mægleren havde ikke pligt til at rådgive køber om, at der ved køb af en anden type byggegrund kunne opnås et fradrag. Hertil kom, at køber ikke havde lidt tab, idet omkostningerne på den anden type grund ville være væsentlig højere. Da der ikke var indgået en skriftlig aftale om mæglerens rådgivning og berigtigelse samt vederlag herfor, kunne nævnet ikke godkende mæglerens krav på vederlag. (j.nr. 2012-0162) 

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren skulle forrente den deponerede købesum over for køberne efter købernes ophævelse af handlen. Nævnet fandt ikke, at mægleren skulle erstatte købernes selvrisiko på retshjælpsdækningen betalt i forbindelse med retssag mod sælger om ophævelse af handlen. (j.nr. 2012-0101)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Mægleren havde indhentet diverse oplysninger om ejendommen, som mægleren havde pligt til. Det fremgik af både BBR-ejermeddelelsen og det kommunale oplysningsskema, at ejendommen var tilsluttet offentlig kloak, og nævnet fandt det ikke godtgjort, at der ved handlens indgåelse var andre oplysninger fremme ved handlens indgåelse, som skulle have givet mægleren anledning til at betvivle oplysningen om offentlig kloak. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (2012-0152)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-11--0001

I formidlingsaftalen var det anført, at aftalen var gældende i 6 måneder, og at der kun skulle ske betaling til mægleren, hvis ejendommen blev solgt. I modstrid hermed var det aftalt, at der skulle ske betaling til mægleren, hvis sælger undlod at have ejendommen til salg i 2 år. Nævnet fandt, at aftalen om 2 år var et urimeligt og ulovligt vilkår, der kunne tilsidesættes under henvisning til aftalelovens § 38 b. Nævnet kunne derfor ikke godkende mæglerens krav på betaling, idet ejendommen ikke var blevet solgt inden for 6 måneder. (j.nr. 2015-0172)

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået