Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 17-01-2013

Mægleren havde udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning vedrørende indfrielse af et indestående lån, og nævnet fandt, at sælger var i god tro, hvorfor mægleren blev pålagt at betale godtgørelse til sælger. Mægleren havde ikke specificeret udgift til profileringsomkostninger og internet tilstrækkeligt, hvorfor nævnet ikke kunne godkende mæglerens krav på betaling herfor. (J. nr. 2012-0069)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst andelslejlighedens areal til 87 m², hvilken oplysning stammede fra BBR-ejermeddelelsen. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren burde have indset, at dette ikke svarede til andelslejlighedens faktiske areal, og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2012-0155)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Mægleren havde udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning til sælgerne og blev pålagt at betale godtgørelse. Mægleren havde ikke specificeret de aftalte beløb vedrørende annoncering tilstrækkeligt og kunne derfor ikke gøre krav på betaling heraf. (J. nr. 2012-0068)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Det kunne ikke bebrejdes mægleren, at handlens afslutning tog lang tid, og at køberne derfor havde udgift til garantiprovision. Det var kritisabelt, at mægleren ikke indhentede en aktuel tingbogsattest på handelstidspunktet, at mægleren ikke undersøgte, om der var gæld vedrørende ejendomsskat, og at mægleren ikke havde udfyldt købsaftalen vedrørende skødefrister m.v. (j. nr. 2012-0039)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Mægleren var ikke forpligtet til at afregne over for sælger før købesummens frigivelse. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at forsinkelsen af refusionsopgørelsen og dermed forsinkelsen af frigivelsen af købesummen kunne bebrejdes mægleren. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. Mægleren havde krævet betaling af for høje beløb til administratorskema og tingbogsattest, hvorfor mægleren blev pålagt at tilbagebetale disse beløb til klagerne. Nævnet kunne ikke godkende mæglerens krav på betaling for fotos, da udgiften hertil fejlagtigt var aftalt som en dokumentationsomkostning i formidlingsaftalen, hvilket fotos ikke er. (j.nr. 2012-0154)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at ingen af de to indklagede mæglere i forbindelse med ejerskiftet i mæglerforretningen meddelte sælger, at der var sket ejerskifte, og hvordan sælger herefter var stillet. Begge mæglere havde dermed forsinket sælgers eventuelle skift til et andet ejendomsmæglerfirma. I den forbindelse var det tillige kritisabelt, at ingen af mæglerne havde vejledt sælger om kravet om el-installationsrapport, der var trådt i kraft. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at sælger havde lidt tab, idet det ikke umiddelbart kunne lægges til grund, at ejendommen var blevet solgt til udbudsprisen, hvis mæglernes handlemåde ikke havde været kritisabel. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mæglerne at betale erstatning til sælger. (j.nr. 2012-0151)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Ejerlejlighedsskema m.v. var ikke fremkommet på tidspunktet for købsaftalens underskrivelse, hvorfor mægleren på vegne køberne havde taget forbehold for ”særligt byrdefulde forhold”, der måtte vise sig i oplysningerne fra ejerforeningen. Fællesudgifterne viste sig at være 3.600 kr. højere årligt end oplyst af mægleren. Nævnet fandt, at denne stigning ikke kunne betragtes som et særligt byrdefuldt forhold, hvorfor køberne ikke kunne have hævet handlen på den baggrund. Nævnet pålagde mægleren at betale godtgørelse til køberne. (j.nr. 2012-0148)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Der var ikke indgået en skriftlig aftale om, at mægleren skulle have et honorar for vurdering af sælgers ejendom, hvorfor nævnet ikke fandt, at mægleren havde krav på betaling af beløb ud over det af sælger anerkendte honorar. (j.nr. 2012-0125)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013
Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mæglerens arbejde i forbindelse med, at der var flere interesserede købere til en ejendom, som mægleren havde til salg, og nævnet fandt derfor ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at køberne valgte at give et højere bud på ejendommen end deres oprindelige købstilbud. (j.nr. 2010-0167)

Læs hele kendelsen her
Dato: 17-01-2013

Nævnet kunne ikke på baggrund af sagens oplysninger afgøre, hvem der bar ansvaret for, at der ikke blev udarbejdet en formidlingsaftale, og om mægleren kunne rette et krav mod dødsboet. Nævnet afviste derfor sagen fra nævnsbehandling (j.nr. 2012-0097)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i den første salgsopstilling ikke havde oplyst sælgers seneste årsudgift til elvarme. Det var videre kritisabelt, at mægleren ikke i den salgsopstilling, der hørte til købsaftalen, udtrykkeligt oplyste, at elselskabet havde skønnet sælgers seneste årsforbrug og dermed også havde skønnet årsudgiften til elvarme. Spørgsmålet, om køber havde lidt et tab som følge af, at mægleren ikke havde oplyst, at der var usikkerhed om, hvorvidt den oplyste elvarmeudgift var korrekt, fandt nævnet ikke egnet til nævnsbehandling. (j.nr. 2012-0183)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren i salgsopstillingen vedrørende en elopvarmet ejendom havde givet oplysning om ejendommens samlede elforbrug med et for lavt beløb. Det lå uden for rammerne af en nævnsbehandling at afgøre, om køberne som følge af den fejlagtige oplysning havde betalt for meget for ejendommen, hvorfor spørgsmålet om tilkendelse af erstatning blev afvist fra nævnsbehandling. (Flertalsafgørelse)(j.nr. 2012-0080)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved ikke straks, efter at mægleren ikke længere havde ejendommen til salg, at tilbagelevere diverse originale ejendomsdokumenter til sælger. Sælger havde selv fundet en lejer til ejendommen, og mægleren havde udarbejdet lejekontrakt og modtaget honorar for dette arbejde fra sælger. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælger var eller burde være klar over, at mægleren ud over udlejningshonoraret havde krav på arbejdsvederlag, idet mægleren ikke havde dokumenteret at have oplyst sælger herom eller at have sendt en faktura. Nævnet fandt, at sælger dermed med rette kunne forvente, at sælger med betaling af udlejningshonoraret til mægleren ikke ville blive opkrævet yderligere beløb, og fandt dermed, at faktura på arbejdsvederlag fremsendt 2 år og 10 måneder efter udlejningen ikke var berettiget. (j.nr.2012-0063)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Sælger og mægleren indgik en ny formidlingsaftale, efter at mæglerens gamle mæglerfirma var gået konkurs, og formidlingsaftalen med dette firma ophørt. Sælger og mægler gav modstridende forklaringer om, hvad mægleren mundtligt havde oplyst til sælger på mødet, hvor den nye formidlingsaftale blev indgået. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til, om mægleren havde oplyst at have købt formidlingsaftalen af konkursboet, om mægleren havde oplyst, at der alene var tale om indgåelse af en aftale om nedsættelse af udbudsprisen, og om mægleren undlod at oplyse sælger om, at der var tale om en aftale med et nyt mæglerfirma. (j.nr. 2012-0131)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Sælger annullerede handlen under henvisning til, at sælger ikke kunne acceptere købers krav om, at sælger skulle fjerne en nedgravet olietank og attestere, at der ikke var konstateret forurening. Efter formidlingsaftalens udløb gravede sælger tanken op og konstaterede ingen forurening. Sælger solgte herefter ejendommen til køber for samme pris som i den oprindelige handel, men uden forbehold og med oplysning om, at der ikke var olietank på ejendommen. Nævnet fandt ikke, at handlens indgåelse var blevet udskudt for at holde mægleren ude, idet køber ved at acceptere købers krav i købsaftalen ville have været bundet af handlen uanset, hvilke omkostninger, der viste sig ved olietanken. Nævnet kunne dermed ikke godkende mæglerens krav på vederlag. (j.nr. 2012-0062)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren havde forevist køber af en landbrugsejendom et jordareal, som viste sig ikke at høre til ejendommen. (J. nr. 2012-0130)

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde fået dokumentation for sælgers seneste årlige varmeudgift, men blot videregivet mundtlig oplysning fra sælger om en årlig varmeudgift på ca. 20.000 kr. Da det lå uden for rammerne af en nævnsbehandling at afgøre, om den forkerte varmeudgift havde haft indvirkning på ejendommens pris, måtte et flertal i nævnet afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber. Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde overholdt lovgivningen vedrørende energimærke og sørget for, at der blev udarbejdet og udleveret energimærke til køber før handlens indgåelse. Mægleren blev pålagt at betale for eller levere et energimærke. Endelig var det kritisabelt, at mægleren ikke i salgsopstillingen havde oplyst, at en del af ejendommens areal ikke var registreret som boligareal, men som erhvervsareal. (j.nr. 2012-0056) (flertalsafgørelse)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Da mægleren efter klagens indgivelse frafaldt sit krav på betaling af sin faktura,
fandt nævnet ikke anledning til at tage stilling til klagen over fakturaen.
Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt og i strid med god ejendomsmæglerskik,
at mægleren truede sælger med erstatningssag og politianmeldelse, såfremt sælger
ikke frafaldt sin klage, og at mægleren i den forbindelse beskyldte sælger for
chikane, svindel, trusler og bedrageri. Virksomhed som ejendomsformidler må kun
drives af ejendomsmæglere, der er registrerede, midlertidige tjenesteydere, der
er registrerede, og advokater med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter
retsplejeloven. Et forretningssted skal være ledet af en ejendomsmægler eller
advokat. Mægleren opfyldte ikke disse betingelser, og nævnet udtalte alvorlig
kritik af mæglerens ulovlige mæglervirksomhed. (Mægleren har efter nævnets
afsigelse af kendelse anlagt sag mod nævnet med påstand om, at nævnet skal
anerkende, at nævnets kendelse er ugyldig.) (j.nr. 2012-0141)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ved salg af en andelsbolig ikke havde taget højde for udgifter i henhold til en udarbejdet synsrapport, idet disse udgifter ifølge andelsboligforeningens vedtægter skulle betales af køber.
Nævnet fandt imidlertid, at køber i en efterfølgende købsaftale havde accepteret et vilkår om at skulle betale udgiften mod et nedslag i købesummen. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale noget beløb til klager. (J. nr. 2012-0123)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Det var alvorligt kritisabelt og i strid med god ejendomsmæglerskik, at mægleren ikke sørgede for, at der var sikkerhed for købesummen og var signeret skøde, inden køber fik disposition over ejerlejligheden. Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge mægleren at erstatte sælgers renteudgift. Da mægleren og sælger ikke havde indgået en skriftlig formidlingsaftale, kunne nævnet ikke godkende mæglerens krav på vederlag. (J. nr. 2012-0019)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået