Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 29-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde kontaktet sælger for at få manglende oplysninger vedrørende sælgers lån. Det var endvidere kritisabelt, at mægleren havde udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning til sælger, og at mægleren ikke havde undersøgt, om handlen hang sammen for sælger. Nævnet pålagde mægleren at betale godtgørelse til sælger. (J. nr. 2012-0027)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Der var ikke indgået en skriftlig aftale om, at mægleren skulle have et honorar for vurdering af sælgers ejendom, hvorfor nævnet ikke fandt, at mægleren havde krav på betaling af beløb ud over det af sælger anerkendte honorar. (j.nr. 2012-0125)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013
Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mæglerens arbejde i forbindelse med, at der var flere interesserede købere til en ejendom, som mægleren havde til salg, og nævnet fandt derfor ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at køberne valgte at give et højere bud på ejendommen end deres oprindelige købstilbud. (j.nr. 2010-0167)

Læs hele kendelsen her
Dato: 17-01-2013

Nævnet kunne ikke på baggrund af sagens oplysninger afgøre, hvem der bar ansvaret for, at der ikke blev udarbejdet en formidlingsaftale, og om mægleren kunne rette et krav mod dødsboet. Nævnet afviste derfor sagen fra nævnsbehandling (j.nr. 2012-0097)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i den første salgsopstilling ikke havde oplyst sælgers seneste årsudgift til elvarme. Det var videre kritisabelt, at mægleren ikke i den salgsopstilling, der hørte til købsaftalen, udtrykkeligt oplyste, at elselskabet havde skønnet sælgers seneste årsforbrug og dermed også havde skønnet årsudgiften til elvarme. Spørgsmålet, om køber havde lidt et tab som følge af, at mægleren ikke havde oplyst, at der var usikkerhed om, hvorvidt den oplyste elvarmeudgift var korrekt, fandt nævnet ikke egnet til nævnsbehandling. (j.nr. 2012-0183)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren i salgsopstillingen vedrørende en elopvarmet ejendom havde givet oplysning om ejendommens samlede elforbrug med et for lavt beløb. Det lå uden for rammerne af en nævnsbehandling at afgøre, om køberne som følge af den fejlagtige oplysning havde betalt for meget for ejendommen, hvorfor spørgsmålet om tilkendelse af erstatning blev afvist fra nævnsbehandling. (Flertalsafgørelse)(j.nr. 2012-0080)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Mægleren havde udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning vedrørende indfrielse af et indestående lån, og nævnet fandt, at sælger var i god tro, hvorfor mægleren blev pålagt at betale godtgørelse til sælger. Mægleren havde ikke specificeret udgift til profileringsomkostninger og internet tilstrækkeligt, hvorfor nævnet ikke kunne godkende mæglerens krav på betaling herfor. (J. nr. 2012-0069)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Den faste udgift til varme, som viste sig at dække gæld til fjernvarmeværket, var medregnet i anvendelsesudgifterne, og køber havde dermed ikke lidt tab. Allerede af denne grund kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. Nævnet fandt, at ejendomsmægleren ikke burde have opdaget, at ejendommens fysiske skel ikke stemte overens med matrikelkortets angivelse af skel. Nævnet fandt, at ejendomsmægleren ikke burde have opdaget, at der var en mangel ved ejendommens badeværelse. (j.nr. 2012-0171)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Mægleren havde udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning til sælgerne og blev pålagt at betale godtgørelse. Mægleren havde ikke specificeret de aftalte beløb vedrørende annoncering tilstrækkeligt og kunne derfor ikke gøre krav på betaling heraf. (J. nr. 2012-0068)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst andelslejlighedens areal til 87 m², hvilken oplysning stammede fra BBR-ejermeddelelsen. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren burde have indset, at dette ikke svarede til andelslejlighedens faktiske areal, og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2012-0155)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Mægleren var ikke forpligtet til at afregne over for sælger før købesummens frigivelse. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at forsinkelsen af refusionsopgørelsen og dermed forsinkelsen af frigivelsen af købesummen kunne bebrejdes mægleren. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. Mægleren havde krævet betaling af for høje beløb til administratorskema og tingbogsattest, hvorfor mægleren blev pålagt at tilbagebetale disse beløb til klagerne. Nævnet kunne ikke godkende mæglerens krav på betaling for fotos, da udgiften hertil fejlagtigt var aftalt som en dokumentationsomkostning i formidlingsaftalen, hvilket fotos ikke er. (j.nr. 2012-0154)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Det kunne ikke bebrejdes mægleren, at handlens afslutning tog lang tid, og at køberne derfor havde udgift til garantiprovision. Det var kritisabelt, at mægleren ikke indhentede en aktuel tingbogsattest på handelstidspunktet, at mægleren ikke undersøgte, om der var gæld vedrørende ejendomsskat, og at mægleren ikke havde udfyldt købsaftalen vedrørende skødefrister m.v. (j. nr. 2012-0039)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at ingen af de to indklagede mæglere i forbindelse med ejerskiftet i mæglerforretningen meddelte sælger, at der var sket ejerskifte, og hvordan sælger herefter var stillet. Begge mæglere havde dermed forsinket sælgers eventuelle skift til et andet ejendomsmæglerfirma. I den forbindelse var det tillige kritisabelt, at ingen af mæglerne havde vejledt sælger om kravet om el-installationsrapport, der var trådt i kraft. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at sælger havde lidt tab, idet det ikke umiddelbart kunne lægges til grund, at ejendommen var blevet solgt til udbudsprisen, hvis mæglernes handlemåde ikke havde været kritisabel. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mæglerne at betale erstatning til sælger. (j.nr. 2012-0151)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Ejerlejlighedsskema m.v. var ikke fremkommet på tidspunktet for købsaftalens underskrivelse, hvorfor mægleren på vegne køberne havde taget forbehold for ”særligt byrdefulde forhold”, der måtte vise sig i oplysningerne fra ejerforeningen. Fællesudgifterne viste sig at være 3.600 kr. højere årligt end oplyst af mægleren. Nævnet fandt, at denne stigning ikke kunne betragtes som et særligt byrdefuldt forhold, hvorfor køberne ikke kunne have hævet handlen på den baggrund. Nævnet pålagde mægleren at betale godtgørelse til køberne. (j.nr. 2012-0148)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved ikke straks, efter at mægleren ikke længere havde ejendommen til salg, at tilbagelevere diverse originale ejendomsdokumenter til sælger. Sælger havde selv fundet en lejer til ejendommen, og mægleren havde udarbejdet lejekontrakt og modtaget honorar for dette arbejde fra sælger. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælger var eller burde være klar over, at mægleren ud over udlejningshonoraret havde krav på arbejdsvederlag, idet mægleren ikke havde dokumenteret at have oplyst sælger herom eller at have sendt en faktura. Nævnet fandt, at sælger dermed med rette kunne forvente, at sælger med betaling af udlejningshonoraret til mægleren ikke ville blive opkrævet yderligere beløb, og fandt dermed, at faktura på arbejdsvederlag fremsendt 2 år og 10 måneder efter udlejningen ikke var berettiget. (j.nr.2012-0063)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren skulle forrente den deponerede købesum over for køberne efter købernes ophævelse af handlen. Nævnet fandt ikke, at mægleren skulle erstatte købernes selvrisiko på retshjælpsdækningen betalt i forbindelse med retssag mod sælger om ophævelse af handlen. (j.nr. 2012-0101)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Mægleren havde indhentet diverse oplysninger om ejendommen, som mægleren havde pligt til. Det fremgik af både BBR-ejermeddelelsen og det kommunale oplysningsskema, at ejendommen var tilsluttet offentlig kloak, og nævnet fandt det ikke godtgjort, at der ved handlens indgåelse var andre oplysninger fremme ved handlens indgåelse, som skulle have givet mægleren anledning til at betvivle oplysningen om offentlig kloak. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (2012-0152)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren havde rådgivet køber om, at søge egen rådgiver i forbindelse med køb af en ejerlejlighed, og nævnet fandt som følge heraf ikke, at mægleren skulle betale erstatning til køber som følge af, at køber fik højere udgifter til mellemfinansiering end forventet. (j.nr. 2012-0146)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Køber havde før handlen fået oplysning om, at grunden periodevist var oversvømmet. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren før handlen havde været bekendt med, at også selve fritidshuset havde været oversvømmet. Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke, da referat af generalforsamling i grundejerforeningen ikke var fremkommet på tidspunktet for handlens indgåelse, på købers vegne tog forbehold for referatets indhold. Nævnet kunne ikke afgøre forholdet mellem køber og sælger, hvorfor nævnet ikke kunne afgøre, om køber på baggrund af oplysningen om vand i huset, havde betalt for meget for huset og derfor var berettiget til at få nedslag i købesummen. (j.nr. 2012-0092)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde gengivet købernes købstilbud korrekt. Nævnet fandt imidlertid, at sælger havde haft mulighed for at bede om genforhandling af købstilbuddet, eller sælger kunne havde valgt at afslå købstilbuddet, såfremt dette ikke svarede til sælgers forventninger. (j.nr. 2012-0133)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået