Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 17-01-2013

Det kunne ikke bebrejdes mægleren, at handlens afslutning tog lang tid, og at køberne derfor havde udgift til garantiprovision. Det var kritisabelt, at mægleren ikke indhentede en aktuel tingbogsattest på handelstidspunktet, at mægleren ikke undersøgte, om der var gæld vedrørende ejendomsskat, og at mægleren ikke havde udfyldt købsaftalen vedrørende skødefrister m.v. (j. nr. 2012-0039)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at ingen af de to indklagede mæglere i forbindelse med ejerskiftet i mæglerforretningen meddelte sælger, at der var sket ejerskifte, og hvordan sælger herefter var stillet. Begge mæglere havde dermed forsinket sælgers eventuelle skift til et andet ejendomsmæglerfirma. I den forbindelse var det tillige kritisabelt, at ingen af mæglerne havde vejledt sælger om kravet om el-installationsrapport, der var trådt i kraft. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at sælger havde lidt tab, idet det ikke umiddelbart kunne lægges til grund, at ejendommen var blevet solgt til udbudsprisen, hvis mæglernes handlemåde ikke havde været kritisabel. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mæglerne at betale erstatning til sælger. (j.nr. 2012-0151)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Ejerlejlighedsskema m.v. var ikke fremkommet på tidspunktet for købsaftalens underskrivelse, hvorfor mægleren på vegne køberne havde taget forbehold for ”særligt byrdefulde forhold”, der måtte vise sig i oplysningerne fra ejerforeningen. Fællesudgifterne viste sig at være 3.600 kr. højere årligt end oplyst af mægleren. Nævnet fandt, at denne stigning ikke kunne betragtes som et særligt byrdefuldt forhold, hvorfor køberne ikke kunne have hævet handlen på den baggrund. Nævnet pålagde mægleren at betale godtgørelse til køberne. (j.nr. 2012-0148)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved ikke straks, efter at mægleren ikke længere havde ejendommen til salg, at tilbagelevere diverse originale ejendomsdokumenter til sælger. Sælger havde selv fundet en lejer til ejendommen, og mægleren havde udarbejdet lejekontrakt og modtaget honorar for dette arbejde fra sælger. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælger var eller burde være klar over, at mægleren ud over udlejningshonoraret havde krav på arbejdsvederlag, idet mægleren ikke havde dokumenteret at have oplyst sælger herom eller at have sendt en faktura. Nævnet fandt, at sælger dermed med rette kunne forvente, at sælger med betaling af udlejningshonoraret til mægleren ikke ville blive opkrævet yderligere beløb, og fandt dermed, at faktura på arbejdsvederlag fremsendt 2 år og 10 måneder efter udlejningen ikke var berettiget. (j.nr.2012-0063)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren skulle forrente den deponerede købesum over for køberne efter købernes ophævelse af handlen. Nævnet fandt ikke, at mægleren skulle erstatte købernes selvrisiko på retshjælpsdækningen betalt i forbindelse med retssag mod sælger om ophævelse af handlen. (j.nr. 2012-0101)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Mægleren havde indhentet diverse oplysninger om ejendommen, som mægleren havde pligt til. Det fremgik af både BBR-ejermeddelelsen og det kommunale oplysningsskema, at ejendommen var tilsluttet offentlig kloak, og nævnet fandt det ikke godtgjort, at der ved handlens indgåelse var andre oplysninger fremme ved handlens indgåelse, som skulle have givet mægleren anledning til at betvivle oplysningen om offentlig kloak. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (2012-0152)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren havde rådgivet køber om, at søge egen rådgiver i forbindelse med køb af en ejerlejlighed, og nævnet fandt som følge heraf ikke, at mægleren skulle betale erstatning til køber som følge af, at køber fik højere udgifter til mellemfinansiering end forventet. (j.nr. 2012-0146)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Køber havde før handlen fået oplysning om, at grunden periodevist var oversvømmet. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren før handlen havde været bekendt med, at også selve fritidshuset havde været oversvømmet. Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke, da referat af generalforsamling i grundejerforeningen ikke var fremkommet på tidspunktet for handlens indgåelse, på købers vegne tog forbehold for referatets indhold. Nævnet kunne ikke afgøre forholdet mellem køber og sælger, hvorfor nævnet ikke kunne afgøre, om køber på baggrund af oplysningen om vand i huset, havde betalt for meget for huset og derfor var berettiget til at få nedslag i købesummen. (j.nr. 2012-0092)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde gengivet købernes købstilbud korrekt. Nævnet fandt imidlertid, at sælger havde haft mulighed for at bede om genforhandling af købstilbuddet, eller sælger kunne havde valgt at afslå købstilbuddet, såfremt dette ikke svarede til sælgers forventninger. (j.nr. 2012-0133)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren havde udført et sædvanligt salgsarbejde i forbindelse med salget af sælgers ejendom. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren havde vurderet salgsprisen på sælgers ejendom forkert, og dermed også at tage stilling til, om klager på den baggrund kunne opsige formidlingsaftalen uden at skulle betale vederlag. (J. nr. 2012-0078)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Sælger og mægleren indgik en ny formidlingsaftale, efter at mæglerens gamle mæglerfirma var gået konkurs, og formidlingsaftalen med dette firma ophørt. Sælger og mægler gav modstridende forklaringer om, hvad mægleren mundtligt havde oplyst til sælger på mødet, hvor den nye formidlingsaftale blev indgået. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til, om mægleren havde oplyst at have købt formidlingsaftalen af konkursboet, om mægleren havde oplyst, at der alene var tale om indgåelse af en aftale om nedsættelse af udbudsprisen, og om mægleren undlod at oplyse sælger om, at der var tale om en aftale med et nyt mæglerfirma. (j.nr. 2012-0131)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Sælger annullerede handlen under henvisning til, at sælger ikke kunne acceptere købers krav om, at sælger skulle fjerne en nedgravet olietank og attestere, at der ikke var konstateret forurening. Efter formidlingsaftalens udløb gravede sælger tanken op og konstaterede ingen forurening. Sælger solgte herefter ejendommen til køber for samme pris som i den oprindelige handel, men uden forbehold og med oplysning om, at der ikke var olietank på ejendommen. Nævnet fandt ikke, at handlens indgåelse var blevet udskudt for at holde mægleren ude, idet køber ved at acceptere købers krav i købsaftalen ville have været bundet af handlen uanset, hvilke omkostninger, der viste sig ved olietanken. Nævnet kunne dermed ikke godkende mæglerens krav på vederlag. (j.nr. 2012-0062)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde fået dokumentation for sælgers seneste årlige varmeudgift, men blot videregivet mundtlig oplysning fra sælger om en årlig varmeudgift på ca. 20.000 kr. Da det lå uden for rammerne af en nævnsbehandling at afgøre, om den forkerte varmeudgift havde haft indvirkning på ejendommens pris, måtte et flertal i nævnet afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber. Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde overholdt lovgivningen vedrørende energimærke og sørget for, at der blev udarbejdet og udleveret energimærke til køber før handlens indgåelse. Mægleren blev pålagt at betale for eller levere et energimærke. Endelig var det kritisabelt, at mægleren ikke i salgsopstillingen havde oplyst, at en del af ejendommens areal ikke var registreret som boligareal, men som erhvervsareal. (j.nr. 2012-0056) (flertalsafgørelse)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren havde forevist køber af en landbrugsejendom et jordareal, som viste sig ikke at høre til ejendommen. (J. nr. 2012-0130)

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Det var alvorligt kritisabelt og i strid med god ejendomsmæglerskik, at mægleren ikke sørgede for, at der var sikkerhed for købesummen og var signeret skøde, inden køber fik disposition over ejerlejligheden. Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge mægleren at erstatte sælgers renteudgift. Da mægleren og sælger ikke havde indgået en skriftlig formidlingsaftale, kunne nævnet ikke godkende mæglerens krav på vederlag. (J. nr. 2012-0019)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Da mægleren efter klagens indgivelse frafaldt sit krav på betaling af sin faktura,
fandt nævnet ikke anledning til at tage stilling til klagen over fakturaen.
Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt og i strid med god ejendomsmæglerskik,
at mægleren truede sælger med erstatningssag og politianmeldelse, såfremt sælger
ikke frafaldt sin klage, og at mægleren i den forbindelse beskyldte sælger for
chikane, svindel, trusler og bedrageri. Virksomhed som ejendomsformidler må kun
drives af ejendomsmæglere, der er registrerede, midlertidige tjenesteydere, der
er registrerede, og advokater med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter
retsplejeloven. Et forretningssted skal være ledet af en ejendomsmægler eller
advokat. Mægleren opfyldte ikke disse betingelser, og nævnet udtalte alvorlig
kritik af mæglerens ulovlige mæglervirksomhed. (Mægleren har efter nævnets
afsigelse af kendelse anlagt sag mod nævnet med påstand om, at nævnet skal
anerkende, at nævnets kendelse er ugyldig.) (j.nr. 2012-0141)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ved salg af en andelsbolig ikke havde taget højde for udgifter i henhold til en udarbejdet synsrapport, idet disse udgifter ifølge andelsboligforeningens vedtægter skulle betales af køber.
Nævnet fandt imidlertid, at køber i en efterfølgende købsaftale havde accepteret et vilkår om at skulle betale udgiften mod et nedslag i købesummen. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale noget beløb til klager. (J. nr. 2012-0123)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ikke straks efter sælgers opsigelse af formidlingsaftalen fjernede sælgers ejendom fra diverse hjemmesider. Sælger havde underskrevet formidlingsaftale om betaling efter regning, og nævnet fandt det ikke godtgjort, at der i modstrid hermed mundtligt var indgået aftale om ”solgt eller gratis”, eller at mægleren havde rettet i formidlingsaftalen efter sælgers underskrivelse. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren ikke havde udført sædvanligt salgsarbejde. Efter sælgers opsigelse af formidlingsaftalen havde mægleren herefter krav på betaling for det udførte arbejde, dog kunne nævnet ikke godkende vederlag for udarbejdelse af købsaftale og alene godkende et reduceret beløb for foto. (j.nr. 2012-0121)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren, som skulle forestå eftersagsbehandling, ikke havde kontrolleret, om køber af ejendommen havde deponeret 1. del af købesummen samt stillet bankgaranti for restkøbesummen. Mægleren advarede således ikke sælger om, at dette ikke var sket, og sælger udleverede herefter nøgle til køber på overtagelsesdagen. Nævnet fandt, at mægleren som følge af det dårlige mæglerarbejde skulle tåle en salærreduktion. Mægleren havde ikke specificeret annoncering korrekt, hvorfor mægleren blev pålagt at tilbagebetale udgift hertil til sælger. (Flertalsafgørelse) (J.nr. 2011-0217)

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Mægleren havde solgt sælgers ejendom kort tid efter formidlingsaftalens indgåelse. Da der var aftalt resultatafhængigt vederlag, havde mægleren krav på betaling af hele det aftalte vederlag, også selvom mægleren ikke havde udført alle ydelserne aftalt under vederlaget. Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i sin faktura havde angivet en ukorrekt oplysning om vederlagets sammensætning. Mægleren havde ikke krav på dokumentationsomkostninger, idet mægleren ikke havde dokumenteret afholdelse heraf. (j.nr. 2012-0107

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået