Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 22-04-2013

Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst boligarealet i overensstemmelse med det, der fremgik af BBR-ejermeddelselsen. Nævnet fandt, at mægleren nærmere burde have undersøgt, om udestuen var godkendt til beboelse, idet der var anført lavere boligareal i ejendommens forsikringspolice og i tilstandsrapporten. Da køber imidlertid i forbindelse med købet via tilstandsrapporten var gjort opmærksom på, at udestuen var medregnet i arealet i henhold til BBR-ejermeddelelsen, fandt nævnet ikke at kunne pålægge mægleren et erstatningsansvar. (J. nr. 2012-0210)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke havde holdt øje med, om køber stillede bankgaranti inden for den aftalte frist, og fandt, at mægleren som følge af dette mangelfulde arbejde skulle tåle en salærreduktion. Nævnet fandt ikke, at der var indgået aftale om ”solgt eller gratis”, hvorfor nævnet kunne godkende mæglerens krav på vederlag, også selvom ejendommen ikke blev solgt. Der var flere beløb i fakturaen, som mægleren ikke kunne dokumentere at have afholdt til tredjemand, hvorfor nævnet ikke kunne godkende mæglerens krav på betaling heraf. (flertalsafgørelse)(j.nr. 2012-0053)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-03-2013

Mægleren havde påtaget sig at forestå udlejning af udlejers hus. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren ikke havde varetaget udlejers interesser i den forbindelse. Der var aftalt salær beregnet som en procentdel af 1. års husleje. Nævnet fandt, at mægleren var berettiget til det aftalte salær, selvom lejerne flyttede efter 9 måneder. Mægleren havde angivet sit salær eksklusiv moms, og nævnet fandt, at mægleren ikke var berettiget til at opkræve moms.(Tillæg til kendelse) (J. nr. 2012-0090)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-03-2013

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde fortabt sit krav på vederlag for berigtigelse samt for betaling
af udlæg til skøderegistreringsafgift, selv om mæglerens faktura eventuelt ikke var modtaget
af køber, og selvom ejendomsmægleren først havde sendt påkrav om betaling ca. 5 måneder
efter handlens indgåelse. Nævnet fandt, at køber måtte være klar over,
at køber skulle betale for berigtigelse og for udgift til skøderegistrering.(j.nr. 2011-0126)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-03-2013

Nævnet kunne ikke afgøre, om sælger var berettiget til at medtage et spejl, og om sælger skulle betale for lovliggørelse af diverse el-installationer, idet dette var forhold mellem køber og sælger, som nævnet ikke havde kompetence til at afgøre. Derimod kunne nævnet afgøre spørgsmålet, om mægleren havde handlet i overensstemmelse med god ejendomsmæglerskik ved behandlingen af refusionsopgørelsen. Køber havde ikke krav på, at der over refusionsopgørelsen blev medtaget krav som følge af mangler ved det købte, ligesom køber ikke var berettiget til at stille som krav for accept af refusionsopgørelse i sælgers favør, at sælger betalte de krævede beløb til køber. Nævnet fandt derfor mæglerens handlemåde i forbindelse med købers manglende accept af refusionsopgørelsen kritisabel, og fandt, at mægleren dermed havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik. (j.nr. 2012-0221)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-03-2013

Mægleren havde oplyst køberne om, at der var etableret omfangsdræn på ejendommen, samt fremsendt tegninger fra 1965 som dokumentation for omfangsdrænet. Herudover havde sælgerne i tilstandsrapporten oplyst, at der var dræn langs husets fundament. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren i modstrid med de skriftlige oplysninger i sagen skulle have oplyst til køberne, at der i stedet var tale om et helt nyt omfangsdræn, etableret efter skybruddet i juli 2011. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køberne. (j.nr. 2012-0202)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-03-2013

Nævnet fandt, at mægleren var erstatningsansvarlig over for køber, idet mægleren i forbindelse med berigtigelse af handlen burde have undersøgt ejendommens servitutter, og gjort køber opmærksom på, at et redskabshus på grunden skulle nedrives. Nævnet kunne ikke fastsætte en erstatnings størrelse. Mægler fortabte sit krav på honorar, idet der ikke var indgået en skriftlig aftale herom. (2012-0186)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-03-2013

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mæglerens arbejde i forbindelse med, at der var flere købere til en ejendom, som mægleren havde til salg, og nævnet fandt derfor ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at en interesseret køber ikke erhvervede ejendommen. (j.nr. 2012-0175)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-03-2013

Der var fremkommet modstridende forklaringer til sagen, og det lå uden for rammerne af en nævnsbehandling at afgøre, om mægleren havde vurderet salgsprisen forkert. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til, om der var udført kritisabelt mæglerarbejde, og dermed afvise at tage stilling til, om mægleren af den grund ikke havde krav på betaling af sin faktura. Allerede fordi der var 2 poster i fakturaen, som mægleren ikke kunne dokumentere at have afholdt til tredjemand, kunne nævnet ikke godkende mæglerens krav på betaling af disse to poster. (j.nr. 2012-0172)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-03-2013

Mægleren havde ikke i formidlingsaftalen anført, at mægleren var berettiget til vederlag, hvis der efter formidlingsaftalens ophør blev indgået en købsaftale på grundlag af mæglerens indsats. Allerede af denne grund kunne nævnet ikke godkende mæglerens krav på vederlag. Nævnet fandt det ikke kritisabelt, at mægleren i købsaftalen havde indføjet et forbehold om dispensation fra andelsboligforeningens vedtægter om forbud mod hund. Det var ikke i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation, at mægleren, der repræsenterede sælger i forbindelse med handlen, havde købers andelslejlighed til salg. (j.nr. 2012-0127)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-03-2013

Nævnet fandt, at mægleren var erstatningsansvarlig over for køber, idet mægleren i forbindelse med salget burde have undersøgt ejendommens servitutter, og gjort køber opmærksom på, at
et redskabshus på grunden skulle nedrives. Nævnet kunne ikke fastsætte en erstatnings
størrelse. Virksomhed som ejendomsformidler må kun drives af ejendomsmæglere,
der er registrerede, midlertidige tjenesteydere, der er registrerede, og
advokater med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter retsplejeloven. Et
forretningssted skal være ledet af en ejendomsmægler eller advokat. Mægleren
opfyldte ikke disse betingelser, og nævnet udtalte alvorlig kritik af mæglerens
ulovlige mæglervirksomhed. (j.nr. 2012-0185) (Køber har efter kendelsens
afsigelse anlagt sag mod mægleren. Sagen blev forligt inden domsafsigelse,
således at mægleren betalte et erstatningsbeløb til køber) 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-03-2013

Køberne blev ikke oplyst om, at en del af underetagen i den ejerlejlighed de købte, ikke var godkendt til beboelse. Nævnet fandt, at mægleren burde have opdaget, at der var uoverensstemmelse mellem angivelsen af værelser til beboelse anført i BBR-ejermeddelelsen og de faktiske forhold på ejendommen. Nævnet udtalte kritik af mæglerens arbejde og fandt, at mægleren havde handlet erstatningspådragende, men måtte afvise at tage stilling til spørgsmålet om erstatning. (J. nr. 2012-0196)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-03-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren havde givet køber divergerende oplysninger om ejendommens kloakanlæg. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber som følge heraf, idet køber havde udskiftet anlægget uden at give mægleren mulighed for at konstatere, hvilket anlæg der var på ejendommen ved købers overtagelse. (j.nr. 2012-0147)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-03-2013

Sælgerne havde givet mægleren fuldmagt til via forsikringsselskab at rekvirere tilstandsrapport. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af indklagede i den forbindelse. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde udført et mangelfuldt mæglerarbejde, ligesom nævnet ikke fandt det godtgjort, at mægleren pressede sælgerne til at acceptere en hurtig overtagelse. Køber af sælgernes ejendom betingede sig et el-tjek og efterfølgende også udbedring af fejl og mangler nævnt i el-tjekket. Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at den faktura, sælgerne modtog, var højere end det overslag, el-installatøren havde givet. (J. nr. 2012-0138)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-03-2013

Sælger underskrev lejekontrakt og købsaftale om henholdsvis udlejning til køber i et år og herefter salg til køber. Køber skulle ifølge lejekontrakten ikke betale depositum og ikke ifølge købsaftalen stille bankgaranti for købesummen, men køber havde ret til at renovere ejendommen i lejeperioden. Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt, at mægleren ikke havde frarådet sælger at indgå disse aftaler, og ikke skriftligt havde gjort klager opmærksom på de alvorlige risici, klager løb ved at indgå disse aftale med køber. Nævnet fandt, at mægleren havde handlet ansvarspådragende, men erstatningens størrelse kunne nævnet ikke tage stilling til. (J. nr. 2012-0129)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-03-2013

Køber købte et fritidshus. Sælger var et dødsbo, og der var ikke dækning til alle panthavere i handlen. Ejendommen blev ikke renset for sælgers gæld og blev begæret solgt på tvangsauktion lang tid efter købers overtagelse af fritidshuset. Auktionen blev afværget blandt andet med hjælp fra bobestyrerens forsikringsselskab. Køberen indgik forlig med sælgeren og bobestyreren, og transporterede i den forbindelse sit eventuelle krav mod mægleren til bobestyrerens forsikringsselskab. Nævnet afviste at behandle sagen, da køber ikke kunne dokumentere at have retlig interesse i sagen mod mægleren.(J. nr. 2012-0038) 

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-03-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde medregnet flere udgifter i salgsprovenuet, som mægleren havde pligt til. Mægleren havde dermed udarbejdet et forkert salgsbudget. Mægleren havde allerede godtgjort sælger for en del af fejlene, men nævnet fandt, at sælger tillige havde krav på godtgørelse for udgift til energimærke, der fejlagtigt heller ikke var medregnet i salgsbudgettet. Nævnet fandt, at mægleren skulle tåle en salærreduktion som følge af det kritisable mæglerarbejde vedrørende salgsbudgettet.(j.nr. 2012-0161)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-02-2013

Handlen, der var aftalt som en kontanthandel, blev ikke gennemført, idet køber ikke kunne opnå 80 % realkreditbelåning. Handlen var ikke fra købers side betinget af opnåelse af lån. Sælger fik ved dom ret i, at køber ikke var berettiget til at træde tilbage fra handlen, og køber blev pålagt at betale erstatning til sælger, herunder erstatning for vederlag til mægler. Af § 11, stk. 2, i LOFE fremgår imidlertid, at en sælgermæglers vederlagskrav bortfalder, hvis handlen ikke bliver gennemført på grund af købers forhold. Nævnet kunne derfor ikke godkende mæglerens salærkrav. (flertalsafgørelse) (j.nr. 2012-0043) (Mægleren har efter kendelsens afsigelse anlagt sag ved byretten, der afventes dom)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-01-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde kontaktet sælger for at få manglende oplysninger vedrørende sælgers lån. Det var endvidere kritisabelt, at mægleren havde udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning til sælger, og at mægleren ikke havde undersøgt, om handlen hang sammen for sælger. Nævnet pålagde mægleren at betale godtgørelse til sælger. (J. nr. 2012-0027)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-01-2013

Den faste udgift til varme, som viste sig at dække gæld til fjernvarmeværket, var medregnet i anvendelsesudgifterne, og køber havde dermed ikke lidt tab. Allerede af denne grund kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. Nævnet fandt, at ejendomsmægleren ikke burde have opdaget, at ejendommens fysiske skel ikke stemte overens med matrikelkortets angivelse af skel. Nævnet fandt, at ejendomsmægleren ikke burde have opdaget, at der var en mangel ved ejendommens badeværelse. (j.nr. 2012-0171)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået