Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde forsinket tinglysningen af handlen
og dermed forsinket udbetalingen af købesummen til sælger, ligesom nævnet ikke
fandt det godtgjort, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælgers andel af
fælleskontoen ikke kunne udbetales til sælger. Nævnet kunne herefter ikke
pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. Da der var aftalt betaling af
et resultatafhængigt vederlag, havde mægleren krav på det fulde vederlag ved
salg, uanset om enkelte ydelse eventuelt ikke var udført. (j.nr. 2014-0078)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet udtalte kritik af, at mægleren havde annonceret sælgers ejendom til salg i lokalavisen med
en forkert udbudspris, og at mægleren ikke i købsaftalen havde forholdt sig til, at der på
ejendommen fandtes 2 skure, som ikke fremgik af ejendommens dokumenter. Nævnet
fandt imidlertid ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælger havde solgt
ejendommen til en pris, der var lavere end udbudsprisen. Nævnet fandt heller
ikke anledning til at pålægge mægleren at betale tabt arbejdsfortjeneste til
sælger eller erstatte sælgers udgift til byggesag. (J. nr. 2014-0129)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Sælger opsagde formidlingsaftalen efter ca. 18 dage. Der var indgået en formidlingsaftale om
betaling efter regning. Nævnet fandt, at mægleren var berettiget til vederlag for udført
arbejde. Nævnet kunne ikke godkende mæglerens krav om betaling af
foto/plantegning samt porto/kopialia, da disse beløb var aftalt forkert.
(Flertalsafgørelse)(2014-0082)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælgers opsigelse af
formidlingsaftalen kunne lægges mægleren til last. Henset til det af mægleren
udførte arbejde, blev mæglerens vederlag nedsat til et lavere beløb, end det mægleren
havde krævet. ( J. nr. 2014-0137)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Mægleren havde ikke dokumenteret, at
mægleren havde annonceret som aftalt i aftaleperioden. Da det var bestridt,
måtte nævnet lægge til grund, at der ikke var annonceret som aftalt. Nævnet
udtalte kritik af mægleren i den forbindelse. (j.nr. 2014-0083)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

En betinget handel om et rækkehus blev ikke til noget på grund af manglende opfyldelse af
betingelsen. Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt, at mægleren ikke straks tilbagebetalte det
beløb, klagerne havde deponeret. Mægleren blev pålagt at betale renter til
køberne. (J. nr. 2014-0160)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet måtte afvise at tage stilling
til, om mægleren havde vurderet salgsprisen på sælgers ejendom korrekt. Nævnet
fandt det ikke godtgjort, at mægleren skulle have stillet sælger i udsigt, at
mægleren ville betale sælger et beløb på 100.000 kr., hvis der kom yderligere
indsigelser fra køberne af sælgers ejendom. (J. nr. 2014-0088)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i den første salgsopstilling havde anført,
at der var tale om salg af en villa, når ejendommen var en ejerlejlighed under
udstykning. Nævnet fandt imidlertid, at køber inden handlens gennemførelse var
eller burde være klar over, at køber erhvervede en ejerlejlighed, idet denne
oplysning fremgik af både købsaftalen og af den salgsopstilling, der hørte til
købsaftalen. Spørgsmålet om, hvorvidt mægleren havde vurderet salgsprisen for
højt, og dermed spørgsmålet om, hvorvidt køber havde betalt for meget for
ejendommen, kunne nævnet ikke tage stilling til. (j.nr. 2014-0101)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Da der var uoverensstemmende forklaringer om, hvorvidt mægleren havde udtalt sig fejlagtigt om
placering af ejendommens skelpæle, kunne nævnet ikke tage stilling til, om mægleren skulle
betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0106)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i provenuberegningen ikke havde oplyst,
hvilke restancer der var på ejerlejligheden, som indklagede havde pligt til.
Det var tillige kritisabelt, at mægleren ikke oplyste sælger om, at købers
advokat i refusionsopgørelsen havde medtaget et beløb vedrørende mangler i
købers favør, som køber ikke havde krav på blev medtaget. Nævnet fandt, at
mægleren som følge af det kritisable arbejde skulle tåle en salærreduktion. Nævnet
fandt det kritisabelt, at mægleren havde udarbejdet en fejlagtig
salgsprovenuberegning til sælger i forbindelse med handlens indgåelse. Mægleren
blev pålagt at betale godtgørelse til sælger som følge af fejlen. (j.nr. 2014-0049)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 16-12-2014

Mægleren havde i formidlingsaftalen anført modstridende aftaler om, hvad mægleren havde
krav på, hvis aftalen udløb, uden at sælgers ejerlejlighed var blevet solgt. Mægleren
havde som den, der havde formuleret aftalen, ansvaret for, at aftalen eventuelt
kunne forstås på flere måder. Nævnet kunne derfor ikke godkende mæglerens krav
på betaling af basismarkedsføring. Da sælger på tidspunktet for
formidlingsaftalens indgåelse var klar over, at der skulle betales for fotos,
kunne nævnet godkende mæglerens krav herpå. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at
det kunne bebrejdes mægleren, at udbudsprisen ikke blev nedsat som aftalt i
formidlingsaftalen. (Tillæg til kendelse) (j.nr. 2013-0227)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-11-2014

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde givet fejlagtige oplysninger vedrørende
omkostninger til tilslutning til fjernvarme. Nævnet fandt som følge heraf ikke
at kunne pålægge mægleren at betale erstatning til køber i forbindelse med, at
udgift til en mulig tilslutning til fjernvarme blev højere end forventet. Køber
valgte i stedet at indlægge jordvarme. (j.nr. 2014-0053)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-11-2014

Nævnet fandt, at mægleren i
købsaftalen burde have anført, at køber betingede handlen af, at sælger betalte
for berigtigelsen af handlen. Da sælger har underskrevet berigtigelsesaftale,
hvoraf fremgår, at mægleren skal berigtige handlen på sælgers vegne samt
modtage honorar herfor af sælger, kunne nævnet godkende mæglerens krav på
berigtigelseshonorar. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mægleren i
forbindelse med nøgleudlevering. (j.nr. 2014-0075)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet fandt, at mægleren med rette
kunne anse formidlingsaftalen for opsagt af sælger. Nævnet godkendte herefter
mæglerens krav på betaling af vederlag ved opsigelsen. (J. nr. 2014-0070)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Mægleren anførte i salgsopstillingen,
at køkkenet i ejendommen var fra 2007. Nævnet fandt, at mægleren ikke kunne
eller burde vide, at denne oplysning, der stammede fra sælger, ikke var
korrekt. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren et erstatningsansvar. (j.nr. 2014-0085)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet udtalte alvorlig kritik af, at mægleren gav en interesseret køber indtryk af,
at der var indgået aftale om køb af en andelsbolig, selvom der ikke var indgået en skriftlig købsaftale, der
endeligt fastlagde handlens vilkår. Andelsboligen blev efterfølgende solgt til
en anden køber. (J. nr. 2014-0079)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Sælger solgte en ejendom med et badeværelse, der ikke var færdiggjort. Efter købernes
overtagelse af ejendommen færdiggjorde køberne badeværelset, men det viste sig,
at det afløb, som sælger havde udført, ikke var godkendt/lovligt. Nævnet fandt
det ikke godtgjort, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælger ikke havde
sørget for godkendelse/lovliggørelse inden salget, eller godtgjort at sælger
havde anmodet mægleren om at indføje en ansvarsfraskrivelsesklausul i
købsaftalen. Nævnet fandt dermed ikke grundlag for at fastslå, at mægleren
havde udført et mangelfuldt arbejde, og kunne derfor ikke pålægge mægleren en
salærreduktion. (2014-0094)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde begået fejl ved ikke i købsaftalen
at anføre, at sælger gav afslag i købesummen, idet de indklagede havde
forklaret, at sælger ikke længere ønskede at give køber et afslag. Køber havde
accepteret købsaftalen, hvori der ikke var anført noget om afslag i købesummen,
og nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren skulle have presset køber til
at underskrive denne købsaftale. På den baggrund kunne nævnet ikke pålægge
mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0080)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Det var kritisabelt, at mægleren havde udarbejdet en salgsopstilling med anslået udgift til ejerforening uden at angive, at der var tale om skønnede udgifter. Da køber imidlertid inden handlen
havde fået salgsopstilling med de rigtige oplysninger, kunne nævnet ikke
pålægge mægleren et erstatningsansvar. (J. nr. 2014-0097)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Mægleren havde i salgsopstillingen
angivet et forkert beløb til boligafgift, fordi andelsboligforeningens
administrator havde givet forkert oplysning herom. Fejlen blev imidlertid
opdaget, da mægleren modtog selve oplysningsskemaet fra administrator, og køber
blev orienteret om den korrekte boligafgift. Køber fik således oplysningen om den korrekte
boligafgift, inden handlen var endelig, og køber havde derfor mulighed for at
træde tilbage fra handlen. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mægleren
og kunne følgelig ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber. (J.nr. 2013-0190)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået