Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 29-02-2016

I salgsopstillingen var det anført, at der var gulvvarme på gæstetoilettet. Det fremgik af købsaftalen, at sælger ved sin underskrift havde godkendt indholdet af salgsopstillingen. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren var eller burde være bekendt med, at oplysningen om gulvvarme var fejlagtig. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2015-0195)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Ejendomsmægleren havde solgt sælgers ejendom ca. 3 uger efter formidlingsaftalens indgåelse. Der var aftalt resultatafhængigt vederlag, og mægleren havde således krav på betaling af fuldt vederlag, selvom ikke alle ydelser var udført. (j.nr. 2015-0217)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

I formidlingsaftalen var det anført, at såfremt sælger undlod at underskrive et købstilbud på basis af den aftalte udbudspris, ville formidlingsaftalen blive betragtet som opsagt af sælger. Det fremgik af sagen, at mægleren havde fremskaffet et købstilbud på udbudsprisen, og at sælger ikke kunne acceptere tilbuddet. Mægleren fandt, at mægleren herefter havde krav på betaling af arbejdsvederlag, svarende til ¾ af det aftalte vederlag ved salg. (J. nr. 2015-0099)

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Nævnet fandt ikke anledning til at kritisere mæglerens handlemåde i en situation, hvor der var flere interesserede købere til en ejendom, og kunne ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælgerne. (J. nr. 2015-0001)

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Mægleren formidlede salg af en ejendom, hvor der i nærheden var placeret 3 vindmøller. Hverken af kommuneplanen eller andre dokumenter indhentet af mægleren fremgik oplysning om forslag/planer om at udskifte de 3 eksisterende vindmøller med større vindmøller. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren alligevel vidste eller burde vide, at der havde været debat om, hvorvidt en ansøgning om udskiftning af de 3 eksisterende vindmøller med 3 større vindmøller kunne godkendes. Nævnet fandt dermed ikke, at mægleren havde handlet ansvarspådragende over for køber. Allerede af denne grund kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2015-0117)

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Formidlingsaftalen blev opsagt af sælger efter 1 måned. Mægleren krævede betaling for de ydelser, som var aftalt i formidlingsaftalen. Nævnet fandt, at mægleren havde krav på betaling som krævet. (j.nr. 2015-0124)

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Der var flere interesserede købere til en ejendom, som mægleren havde til salg. Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at køberne afgav et nyt købstilbud, der var højere end klagernes tidligere bud. Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge mægleren at erstatte klagerne differencen mellem de to købstilbud. (j.nr. 2015-0142)

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Sælger havde opsagt en formidlingsaftale med en ejendomsmægler (mægler 1). Det var i formidlingsaftalen aftalt, at sælger skulle betale ¼ vederlag i forbindelse med opsigelsen. Sælgers ejendom blev efterfølgende solgt gennem en anden ejendomsmægler (mægler 2) til en køber, som mægler 1 havde haft kontakt til. Nævnet fandt ikke, at mægler 1 havde krav på yderligere vederlag udover ¼ vederlag. (j.nr. 2015-0154)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-01-2016

Mægleren havde i sin afregning fejlagtigt anført, at sælger havde et tilgodehavende på 8.201,25 kr., idet det retteligt var mægleren, der havde dette tilgodehavende. I afregningen var det anført, at såfremt sælger ikke modtog yderligere afregninger kunne denne betragtes som endelig. Der forløb ca. 20 måneder, fra mægleren afregnede over for sælger til mægleren opdagede fejlen og underrettede sælger herom. På den baggrund fandt nævnet, at mægleren havde fortabt retten til betaling af sit tilgodehavende på grund af passivitet. (flertalsafgørelse) (j.nr. 2015-0119)

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-01-2016

Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt, at mægleren, der skulle varetage sælgers interesser, ikke frarådede sælger at acceptere en betingelse i købsaftalen om, at sælger skulle betale for udbedring af 2 skader, nævnt i tilstandsrapporten, når der hverken var angivet et maksimalt beløb eller angivet en mulighed for sælger til at annullere handlen, hvis udgiften blev for høj. Mægleren blev som følge af den mangelfulde rådgivning pålagt en salærreduktion. (j.nr. 2015-0068)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-01-2016

Det var kritisabelt, at mægleren havde udarbejdet et fejlagtigt salgsprovenu til sælger i forbindelse med salg. Mægleren blev pålagt at betale godtgørelse til sælger, der fandtes at være i god tro om provenuberegningens rigtighed.(J. nr. 2015-0091)

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-01-2016

Formidlingsaftalen var udløbet. Sælger underskrev ikke en ny formidlingsaftale, selvom mægleren flere gange anmodede sælger herom. Mægleren arbejdede videre med salget, og sælger underskrev købstilbud fremskaffet af ejendomsmægleren. I den situation havde mægleren krav på vederlag, jf. lov om formidling af fast ejendom § 32. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mæglerens arbejde og kunne derfor ikke pålægge mægleren at reducere sit vederlag. (j.nr. 2015-0093)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-01-2016

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren ikke havde forelagt køber 2´s købstilbud for sælger eller først havde forelagt det for sælger, efter at der var indgået købsaftale med en anden interesseret køber (køber 1). Nævnet lagde til grund, at sælger ikke var interesseret i køber 2´s tilbud, der bl.a. var betinget af salg af eksisterende bolig. Mægleren havde ikke pligt til at indlede forhandlinger med køber 2. Det var alene sælger, der kunne bestemme, om mægleren skulle forhandle videre med køber 2, ligesom det var sælger, der kunne bestemme, til hvem og på hvilke vilkår ejendommen skulle sælges. Nævnet fandt derfor ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at køber 2 ikke erhvervede ejendommen, og allerede af denne grund fandt nævnet ikke, at mægleren kunne pålægges at betale erstatning til køber 2. (j.nr. 2015-0116)

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-01-2016

Køber konstaterede få dage efter overtagelse af en andelsbolig, at alle boligens termoruder var punkterede. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren på købstidspunktet vidste eller burde vide, at boligens termoruder var punkterede, og nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2015-0134)

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-01-2016

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mæglerens arbejde i forbindelse med, at der var flere købere til en ejendom, som mægleren havde til salg, og nævnet fandt derfor ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at en interesseret køber ikke erhvervede ejendommen. (j.nr. 2015-0139)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-12-2015

Nævnet kunne på det foreliggende grundlag ikke afgøre, om mægleren ved at sammenholde matrikelkortet med de fysiske forhold på ejendommen, burde have indset, at et areal, der så ud til at tilhøre ejendommen, lå på genboens grund. En afgørelse af dette spørgsmål ville kræve besigtigelse og eventuelt afholdelse af syn og skøn, hvilket ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til, om mægleren havde handlet ansvarspådragende over for køber og dermed afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber som følge af, at det ikke var muligt at etablere en p-plads på ejendommen. (j.nr. 2015-0077)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-12-2015

I købsaftalen vedrørende salg af en andelslejlighed var det anført, at køber udover købesummen, der var fastsat til maksimalprisen, købte løsøre af sælger for ca. 6.000 kr. Mægleren havde i salgsopstilling og købsaftale oplyst til både køber og sælger, at køber ikke som en del af handlen var forpligtet til at købe løsøre af sælger. Nævnet fandt derfor ikke, at mægleren havde medvirket til omgåelse af reglerne om maksimalpris ved salg af en andelsbolig. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at erstatte køber det beløb, køber havde betalt for løsøret samt udgifter til bortskaffelse heraf. (j.nr. 2015-0096)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-12-2015

Nævnet fandt ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælger ikke havde fået det tinglyste ejerforhold på plads, før sælger havde anmodet mægleren om at sælge ejendommen. Efter at sælger var blevet tinglyst som eneejer på ejendommen, var mægleren mere end 2 uger om at udarbejde købsaftalen, hvilket nævnet fandt kritisabelt. Handlen blev dog godkendt og gennemført, og nævnet fandt derfor ikke grundlag for at pålægge mægleren at reducere sit vederlag. Det var kritisabelt, at mægleren ikke afregnede det hos mægleren deponerede beløb straks efter frigivelse af købesummen. Mægleren blev pålagt at betale morarenter af afregningsbeløbet. (j.nr. 2015-0006)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-12-2015

Nævnet fandt, at sælgerne havde opnået en ønsket forhøjet pris på deres fritidshus, og nævnet fandt derfor ikke, at mægleren skulle betale erstatning til sælgerne i den forbindelse. Nævnet fandt videre, at sælgerne havde haft mulighed for at vælge ikke at acceptere et vilkår i købsaftalen om, at sælgerne skulle betale et beløb på 50.000 kr. for udgift til etablering af kloak på ejendommen til køber. Nævnet fandt som følge heraf ikke at kunne pålægge mægleren at betale erstatning til sælgerne. (j.nr. 2015-0067)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-12-2015

Nævnet fandt, at mægleren ved at sammenholde BBR, bygningstegninger og de faktisk fysiske forhold på ejendommen burde have indset, at garagen næppe kunne være lovligt indrettet til beboelse. Nævnet fandt det derfor kritisabelt, at mægleren ikke havde foretaget nærmere undersøgelse heraf. Nævnet kunne ikke afgøre, om køber havde betalt for meget for ejendommen henset til den ulovlige indretning og det mindre boligareal. (j.nr. 2015-0078)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået