Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 30-06-2016

Mægleren havde begået flere fejl i forbindelse med salgsarbejdet, men nævnet fandt ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælgers ejendom ikke var blevet solgt. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at erstatte sælgers udgifter til fotopakke og tilstandsrapport. (J. nr. 2016-0018)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-06-2016

Det fremgik af den til købsaftalen hørende salgsopstilling, at der i kommunens spildevandsplan var vedtagelser, der ville ændre ejendommens afløbsforhold. Efter  overtagelse af ejendommen modtog køber meddelelse fra kommunen om, at sælger af ejendommen havde modtaget flere påbud om forbedret spildevandsrensning, uden at sælger havde fået foretaget forbedring af dette. Nævnet fandt, at mægleren henset til de oplysninger, mægleren havde på tidspunktet for købsaftalens indgåelse, havde opfyldt sin oplysningspligt. (j.nr. 2016-0047)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-06-2016

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren, der repræsenterede sælger, havde varetaget købers interesser i stedet for sælgers vedrørende salgspris og dispositionsdag. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning eller at reducere sit vederlag. (j.nr. 2016-0025)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-06-2016

Nævnet fandt, at sælger af et fritidshus beliggende i en haveforening vidste eller burde vide, at husets udbudspris var fastsat efter, at sælger betalte et depositum til haveforeningen. Endvidere fremgik det af købsaftalen, men sælger valgte alligevel at sælge. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale noget beløb til sælger. (J. nr. 2016-0048)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-06-2016

Nævnet fandt det ikke af sælger godtgjort, at mægleren ikke skulle have udført et sædvanligt mæglerarbejde i formidlingsperioden. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælger.
(J. nr. 2016-0029)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-06-2016

Nævnet fandt, at mægleren i salgsopstillingen var berettiget til at fradrage udgift til vand i ejerudgiften. Nævnet fandt derfor, at mægleren havde givet korrekte og tilstrækkelige oplysninger herom til køber af ejerlejligheden. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber. (J. nr. 2016-0030)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-06-2016

I forbindelse med overtagelse af en ejerlejlighed blev det konstateret, at flere hårde hvidevarer var defekte. Et kælderrum blev endvidere først stillet til købers rådighed ca. 5 måneder efter overtagelsen. Nævnet fandt ikke, at forholdene kunne bebrejdes mægleren, men at tvist herom var mellem køber og sælger. Nævnet fandt, at mægleren groft havde tilsidesat god ejendomsmæglerskik, idet mægleren havde vedlagt købsaftalen en forkert salgsopstilling. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber, idet nævnet ikke fandt, at køber var i god tro. (j.nr. 2016-0057)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-06-2016

Mægleren havde groft tilsidesat god ejendomsmæglerskik ved at undlade at oplyse køberne af en byggegrund om, at kommunen havde fastsat en maksimalpris for grunden, at købesummen indeholdt købernes betaling af mæglerens vederlag, at sælger af byggegrunden allerede havde opnået delvis refusion for jordbundsforhold, således at køberne ikke ville kunne opnå en sådan, og at kommunen skulle godkende købsaftalen. Nævnet fandt ikke, at køber havde lidt tab udover beløb, som mægleren allerede havde betalt til køber, hvorfor nævnet ikke kunne pålægge mægleren at betale erstatning. (j.nr. 2016-0031)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-06-2016

Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren ikke havde udført et tilstrækkeligt salgsarbejde. Nævnet fandt derfor ikke anledning til at reducere mæglerens vederlag. (j.nr. 2016-0032)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 02-06-2016

Det var aftalt mellem sælger og mægler, at der ved opsigelse af formidlingsaftalen skulle betales for de ydelser, der var udført indtil opsigelsen. Formidlingsaftalen blev opsagt af sælger, og nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren ikke havde krav på vederlag som aftalt. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, hvorvidt mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik i forbindelse med en beskrevet episode mellem mægleren og sælgers ægtefælle. (J. nr. 2015-0198)

Læs hele kendelsen her

Dato: 02-06-2016

Der var ikke indgået en skriftlig formidlingsaftale mellem sælger og mægler, hvilket var i strid med god ejendomsmæglerskik. Der var imidlertid udarbejdet formidlingsaftale og salgsbudget tilrettet efter aftale mellem parterne og sendt til sælger, og sælger havde erklæret at ville underskrive denne. Der var endvidere indgået aftale om mæglerens iværksættelse af salgsarbejde, herunder fotografering af lejligheden og åbent hus arrangement. På den baggrund fandt nævnet, at der var indgået en aftale mellem sælger og mægleren om salg af lejligheden, og nævnet kunne herefter godkende mæglerens krav på vederlag ved sælgers opsigelse af aftalen. (j.nr. 2016-0011)

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-05-2016

Nævnet fandt, at mægleren groft havde tilsidesat god ejendomsmæglerskik dels ved i handlen at tage forbehold for et administratorskema, som allerede forelå, dels ved ikke i købsaftalen eller salgsopstillingen at have taget stilling til, om det var sælger eller køber, som skulle indfri et fælleslån i ejerforeningen. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren et erstatningsansvar, da sælger frivilligt havde valgt at indfri fælleslånet. Nævnet pålagde mægleren en salærreduktion som følge af det alvorligt mangelfulde mæglerarbejde. (j.nr. 2016-0017)

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-05-2016

Nævnet fandt, at mægleren groft havde tilsidesat god ejendomsmæglerskik ved at frigive hele købesummen over for sælger, når det i handlen var aftalt, at der skulle tilbageholdes 40.000 kr. af købesummen til sikkerhed for købers krav mod sælger vedrørende mangler ved altanen, som sælger skulle udbedre. Mægleren blev pålagt at deponere beløbet på samme vilkår, således at køber blev stillet som forudsat ved handlens indgåelse. (j.nr. 2015-0190)

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2016

Mægleren havde overtrådt § 38 i lov om formidling af fast ejendom m.v. ved ikke at have udarbejdet et opdateret salgsbudget til sælger, selvom mægleren havde fået fuldmagt til at indhente oplysninger hos realkreditinstituttet om sælgers lån i ejendommen, ved ikke at have udarbejdet et opdateret salgsbudget til sælger i forbindelse med aftale om ændret udbudspris og ved ikke at udarbejde en salgsprovenuberegning til sælger i forbindelse med forelæggelse af et købstilbud for sælger. Nævnet fandt, at mægleren på grund af det alvorligt mangelfulde mæglerarbejde skulle tåle en salærreduktion. (j.nr. 2016-0004)

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2016

Nævnet fandt, at det var i strid med god ejendomsmæglerskik, at mægleren ikke oplyste køber om, at der var risiko for, at ejendomsskatten ville stige på grund af, at ejendommen kunne blive vurderet som beboelse i stedet for landbrug. Nævnet kunne imidlertid ikke tage stilling til, om køber havde lidt et tab. (j.nr. 2016-0006)

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2016

Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren havde udført et mangelfuldt mæglerarbejde eller ikke havde varetaget sælgers interesser i forbindelse med handlen. Nævnet fandt ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at klagers ejendom blev solgt til en pris, der var lavere end indklagedes vurdering. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren en salærreduktion. (j.nr. 2016-0010)

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2016

Nævnet fandt, at det hører til mæglerens pligter at undersøge, om en ejendom er udpeget som bevaringsværdig. Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved ikke at undersøge lokalplanen, som forelå på købsaftaletidspunktet og ved ikke at oplyse køber om, at ejendommen var bevaringsværdig. Nævnet måtte imidlertid afvise at tage stilling til, om køber havde betalt for meget for ejendommen og dermed, om køber havde lidt et tab. (j.nr. 2015-0164)

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2016

Nævnet fandt ikke, at de interesserede købere berettiget kunne forvente, at en telefonisk besked fra mægleren om, at den tilbudte pris og overtagelsesdag var ”i orden”, betød, at der var indgået en endelig handel mellem køberne og sælger. Mægleren havde groft tilsidesat god ejendomsmæglerskik ved over for køberne at anføre, at sælger kunne indrømme køberne eksklusivitet i forhold til erhvervelse af fritidshuset. Nævnet fandt imidlertid ikke, at køberne, der var advokater, og var bekendt med, at kurator, bobestyrer, sælger og sælgers kreditor skulle godkende en handel, dermed berettiget kunne forvente, at ejendommen var deres til den tilbudte pris. Køberne underskrev senere et købstilbud, der blev forelagt sælger, kurator mv. Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ventede 6 dage med at forelægge tilbuddet for sælger, kurator mv. Nævnet fandt imidlertid ikke grundlag for at fastslå, at mægleren havde favoriseret en anden køber, eller at det kunne bebrejdes mægleren, at de interesserede købere ikke blev ejer af ejendommen. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til de interesserede købere. (j.nr. 2015-0193)

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2016

Ved en bodeling i forbindelse med en skilsmisse udtog sælgers ægtefælle sælgers ejendom og modsatte sig samtidig salg af ejendommen. Mægleren meddelte sælger, at det herefter ikke var muligt at sælge ejendommen. Nævnet fandt, at mægleren med rette kunne anse formidlingsaftalen for opsagt af sælger. Nævnet godkendte herefter mæglerens krav på betaling af vederlag ved opsigelsen. (j.nr. 2015-0206)

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2016

Der var i ejendommens dokumenter modstridende oplysninger om boligareal, og nævnet fandt, at det var i strid med god ejendomsmæglerskik, at mægleren ikke på den baggrund undersøgte forholdet nærmere. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om køberne havde lidt et tab. Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at sælger efter handlen ikke opfyldte aftaler i henhold til købsaftalen. Nævnet fandt imidlertid, at mæglerens formulering af klausulerne i købsaftalen var i strid med god ejendomsmæglerskik, idet der hverken var aftalt frister eller aftalt, hvad der skulle ske, hvis aftalerne ikke blev opfyldt. (J. nr. 2015-0202)

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået